Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter.

Psykosociala förbundet rf

Psykosociala förbundet fungerar som en ideell, allmännyttig, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.

Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen.

Förbundet Finlands Svenska synskadade rf

FSS (Förbundet Finlands Svenska Synskadade) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.

Finlands Svenska Handikappförbund rf

Strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svensk- och teckenspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet har 10 medlemsförening med över 2000 medlemmar. Av dem har ca 800 svenska eller svenskt teckenspråk som första språk.