Nästa ansökningstid: November 2021

BEVILJADE BIDRAG

Ansökningsbeslut och rekvirering

Beslutet om beviljade bidrag för 2021 finns här. Alla som ansökt har fått besked om bidragsbeslutet personligen. Bidragen ska rekvireras senast den 30.11.2021.

Redovisning av bidrag

Beviljade bidrag redovisas på redovisningsblanketten som skickades i samband med bidragsbeslutet till den e-post adress som angetts i ansökan. Bidrag för år 2021 ska redovisas senast 15.1.2022.

Den undertecknade redovisningsblanketten kan skickas per post eller inskannad blankett kan också skickas in per e-post till adressen . OBS! Inga fotografier med mobiltelefon. Godkända filformat: pdf och jpg. Oredovisade bidrag påverkar chanserna att beviljas nya bidrag.

BIDRAGSANSÖKAN

Ansök bidrag till verksamhet och projekt inom social- och hälsovårdsområdet

Nästa ansökningstid är i november 2021. Du kan ansöka om två typer av bidrag:

 1. VERKSAMHETSBIDRAG
 2. PROJEKTBIDRAG FÖR STÖRRE SAMARBETSPROJEKT

 

VERKSAMHETSBIDRAG

Verksamhetsbidrag kan ansökas till verksamheter inom social- och hälsovårdsområdet. Stöd ges till svenskspråkig förenings- och medborgarverksamhet som är kopplad till den sociala sektorn. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas i början av året, varefter alla sökanden får besked. Medlen till verksamhetsbidragen kommer från Svenska kulturfonden.

Ansökan bör uppfylla

 • vara inom social- och/eller hälsosektorn
 • ha en finlandssvensk förankring
 • gagna en större mottagarkrets

Vem kan ansöka om bidrag

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område.

Bidrag kan ansökas av:

 • organisationer
 • föreningar
 • grupper
 • klubbar
 • enskilda personer

Bidrag beviljas inte till:

 • Lagstadgad verksamhet
 • Kommunal verksamhet
 • Renoveringar
 • Kultur i vården
 • Översättningar
 • Projekt (skild ansökan)
 • Medlemsföreningar i förbund som har egna förbundspaket från Svenska kulturfonden

PROJEKTBIDRAG FÖR STÖRRE SAMARBETSPROJEKT

I SAMS bidragsutdelning för 2021 ledigförklarar vi projektbidrag till större samarbetsprojekt inom det sociala området. Vi anslår totalt 30 000€ i projektbidrag som delas ut till högst tre mottagare. Vi välkomnar ansökningar för projekt som handlar om nytänkande, utveckling och samarbeten mellan olika aktörer inom det sociala området. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas i början av året, varefter alla sökanden får besked.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

Projektbidrag kan ansökas för svenskspråkiga projekt inom den sociala sektorn. Projekten ska gynna en större mottagarkrets och det ska ingå minst en samarbetspartner i projektet. Projektet ska ha en finlandssvensk förankring.

Ett projektbidrag beviljas alltid för ett specifikt ändamål och för en viss tid, inte för ordinarieverksamhet. Projektet ska vara begränsat i tiden och ha ett avgränsat syfte.

Vad krävs för att söka?

Projektet ska ha en projektplan och budget som bifogas till ansökan. Projektplanen bör innehålla beskrivning av följande punkter:

 1. Vem som genomför projektet och vilka kompetenser ni har för att genomföra detta projekt
 2. Målgrupp för projektet
 3. Projektets målsättning och syfte
 4. Projektets tidsram
 5. Beskrivning av projektets önskade effekter och hur dessa rapporteras
 6. Projektets samarbetspartners
 7. Projektets anknytning till det svenska i Finland
 8. En genomtänkt projektbudget

Vem kan ansöka om projektbidrag för samarbetsprojekt?

Projektbidrag beviljas till ansökande inom den sociala sektorn. Bidrag kan ansökas av organisationer, föreningar, grupper och klubbar. Bidraget kan inte sökas av kommuner,  samkommuner, SAMS medlemsförbund eller föreningar vars förbund har egna förbundspaket till utdelning från Svenska kulturfonden. Bidrag beviljas inte till lagstadgad verksamhet, lagstadgad kommunalt förankrad verksamhet, renoveringar, kultur i vården och översättningar.

Back to top of page