fbpx

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Intressebevakning

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är en intresseorganisation som arbetar med intressebevakningsfrågor på bred basis. Förbundet är en partipolitiskt obunden organisation. SAMS för en aktiv dialog med olika aktörer inom branschen på olika orter i Svenskfinland. SAMS gör framställningar och förslag till olika myndigheter. Förbundet jobbar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning och bevakar deras juridiska intressen. SAMS strävar också efter att kartlägga målgruppens behov och samla nyttig information.

Information

SAMS informerar om och följer med aktuella händelser inom det finlandssvenska funktionshinderområdet. SAMS sprider information via tidskriften Funktionsrätt i samarbete (FUNK.). SAMS delar också med sig av informationen på olika tillställningar, utbildningstillfällen och via olika organisationer. SAMS är aktivt närvarande på webben genom förbundets webbplats och förbundets kanaler på olika sociala medier. SAMS strävar efter att regelbundet medverka i medlemsförbundens tidskrifter. SAMS jobbar också för att förändra attityder och fördomar i samhället.

Samverkan

Förbundet arbetar på ett stort geografiskt område. SAMS strävar efter att ha ett brett samarbetsfält. Förutom samarbete med medlemsförbunden har SAMS också flera olika samarbetspartners inom den sociala sektorn. SAMS är medlem i Vammaisfoorumi ry – Handikappforum rf, Förbundsarenan, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Kansalaisareena ry – Medborgararenan rf och Fundamental Rights Platform. Förbundet har en representant i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Handikapporganisationernas Nordiska Råd och i styrelsen för Handikappforum samt i olika arbetsgrupper och delegationer som berör funktionshinderfrågor.

”Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Personer med funktionsnedsättning innefattar bl. a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

MEDLEMMAR

FDUVs logo.
Svenska hörselförbundets logo.
Förbundet Finlands Svenska Synskadades logo.

Styrelse 2023

Till SAMS styrelse för verksamhetsåret 2023 har valts följande personer:

Ordförande: Beatrice Wahlström, FDUV
Viceordförande: Christer Rönnlund, Psykosociala förbundet

Styrelseledamöter

Ordinarie: Beatrice Wahlström, FDUV
Suppleant: Irja Bergholm

Ordinarie: Toni Ainamo, FMA – Funktionsrätt med ansvar
Suppleant: Monica Dahlberg

Ordinarie: Bernt Snygg, Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Suppleant: Matthias Jakobsson

Ordinarie: Christer Rönnlund, Psykosociala förbundet
Suppleant: Marja-Lena Södergård

Ordinarie: Anita Ismark, Svenska hörselförbundet
Suppleant: Bodil Selenius

Styrelse 2024

Ordförande: Pamela Kinnunen, Psykosociala förbundet
Suppleant: Marja-Lena Södergård

Vice-ordförande: Beatrice Wahlström, FDUV
Suppleant: Irja Bergholm

Styrelsemedlem: Monica Dahlberg, FMA – Funktionsrätt med ansvar
Suppleant: Toni Ainamo

Styrelsemedlem: Ulrika Krook, Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Suppleant: Matthias Jakobsson

Styrelsemedlem: Anita Ismark, Svenska hörselförbundet
Suppleant: Bodil Selenius

SAMS strategi 2021-2025

Mission

Förbundet arbetar för främjande och förverkligande av jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Verksamheten riktar sig till personer som vill använda sig av det svenska språket eller finlandssvenskt teckenspråket i frågor som berör exempelvis deras hälsotillstånd och hjälpbehov. Avsikten är att förse människor med information om funktionsnedsättning på svenska. Förbundet förändrar attityder i samhället.

Vision

Förbundet är en ledande aktör och ett svenskspråkigt språkrör med bred sakkunskap inom funktionshindersektorn. Vi är trovärdiga och övriga aktörer anlitar vår expertis och medierna vänder sig till oss. Vi skapar mervärde genom samarbete med olika samhällsaktörer som har relevans för målgrupperna. Gemensamma projekt med bland annat andra funktionshinderorganisationer skapar nya möjligheter för påverkansarbete och ger större genomslagskraft än om varje aktör skulle verka skilt för sig. Förbundet arbetar holistiskt, helheten är större en delarna.

Värdegrund

Förbundets värdegrund utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I verksamheten arbetar vi för ett samhälle där:

  • Alla är jämlika.
  • Alla har självbestämmanderätt.
  • Alla är delaktiga.
  • Alla har grundläggande rättigheter och friheter.
  • Samhället utvecklas genom samverkan och dialog.

Läs SAMS strategi 2021-2025 i sin helhet här:

SAMS strategi 2021-2025PDF file

SAMS strategi 2021-2025word file

Back to top of page