SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Intressebevakning

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är en intresseorganisation som arbetar med intressebevakningsfrågor på bred basis. Förbundet är en partipolitiskt obunden organisation. SAMS för en aktiv dialog med olika aktörer inom branschen på olika orter i Svenskfinland. SAMS gör framställningar och förslag till olika myndigheter. Förbundet bevakar medlemmarnas juridiska intressen och jobbar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. SAMS strävar också efter att kartlägga målgruppens behov och samla nyttig information.

Information

SAMS informerar om och följer med aktuella händelser inom det finlandssvenska handikappområdet. SAMS sprider information på olika orter och via olika organisationer. SAMS delar också med sig av informationen på olika tillställningar och utbildningstillfällen. SAMS är aktivt närvarande på webben genom förbundets webbplats, Facebook och Twitter. SAMS strävar efter att regelbundet informera om vad som är på gång inom förbundet i medlemsförbundens tidskrifter. SAMS jobbar också för att förändra attityder och fördomar i samhället.

Samverkan

Förbundet arbetar på ett stort geografiskt område. SAMS strävar efter att ha ett brett samarbetsfält. Förutom samarbete med medlemsförbunden har SAMS också flera olika samarbetspartners inom den sociala sektorn. Förbundet har en representant i det nationella handikapprådet och en representant i styrelsen för Handikappforum. SAMS är medlem i Handikappforum, SOSTE, Studiecentralen och Fundamental Rights platform. SAMS medverkar också i Livskvalitetsnätverket vid Arcada.

“Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Personer med funktionsnedsättning innefattar bl. a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MEDLEMMAR

FMA logo

Styrelse

Till SAMS styrelse för verksamhetsåret 2020 har valts följande personer:

Ordförande: Beatrice Wahlström
Viceordförande: Johan Sundholm

Styrelseledamöter

Ordinarie: Beatrice Wahlström
(suppleant: Inger Karsson)

Ordinarie: Johan Sundholm
(suppleant: Matthias Jakobsson)

Ordinarie: Christer Rönnlund
(suppleant: Marja-Lena Södergård)

Ordinarie: Lars Hedman
(suppleant: Nora Strömman)

Ordinarie: Martin Relander
(suppleant: Gun Ainamo)

Back to top of page