fbpx

Ett rättvist och inkluderande Europa – valteser inför Europaparlamentsvalet 2024

| Uppdaterad
Ett rättvist och inkluderande Europa – valteser inför Europaparlamentsvalet 2024 featured image

Vi är omkring 100 miljoner personer med funktionsnedsättning i EU och många av oss kan inte delta i samhället på lika villkor som andra medborgare. Kunskap om våra behov är en förutsättning för att situationen ska förbättras. Inför Europaparlamentsvalet 2024 vill vi lyfta fram åtgärder för att skapa ett rättvist och inkluderande EU:

1.  Ett tillgängligt och socialt rättvist Europa

Personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt inom EU. Det kräver fysisk, kognitiv, sensorisk och digital tillgänglighet samt service som svarar mot individuella behov. För att göra EU mer socialt rättvist och inkluderande ska personer med funktionsnedsättning ha samma möjligheter som andra när det gäller utbildning och arbete. Det kan uppnås genom att införa en garanti för jobb och utveckling[1]. Det är också viktigt att sprida kunskap, öka medvetenheten och ändra attityder kring personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Arbetsgivarens skyldighet att göra rimliga anpassningar ska säkras genom EU-lagstiftning.

2.  Ett inkluderande miljövänligt och digitalt Europa

Klimatförändringen förvärrar redan befintliga orättvisor i samhället. Därför ska personer med funktionsnedsättning involveras i klimatdiskussionen samt i planeringen av europeiska klimatåtgärder.  Målgruppen ska även inkluderas i bland annat regionalplanering samt planering av offentliga utrymmen och kollektivtrafik. Digitaliseringen får inte utesluta personer med funktionsnedsättning. Det måste finnas tillräckliga stödåtgärder och alternativa sätt att sköta ärenden samt få information och service. Personer med funktionsnedsättning ska beaktas då lagstiftning kring artificiell intelligens (AI) utarbetas samt nya digitala och tekniska lösningar tas i bruk.

3.  Ett tryggt och jämlikt Europa

Personer med funktionsnedsättning måste skyddas från diskriminering, trakasserier och våld. Särskilt utsatta är personer som tillhör flera olika minoritetsgrupper samt kvinnor, barn och äldre personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska beaktas och involveras i det våldsförebyggande arbetet. Målgruppen ska inkluderas i alla beslutsprocesser som påverkar oss. När beslut fattas ska man använda ett intersektionellt perspektiv där både diskrimineringsgrunder och maktordningar beaktas.

Personer med funktionsnedsättning och organisationer som representerar dem ska involveras i utvecklingen av beredskapsstrategier, för att skydda dem i nödsituationer som kan orsakas av våld, naturkatastrofer eller krig. För att bättre kunna bedöma vilka effekter olika åtgärder och bestämmelser har för olika personer med funktionsnedsättning, krävs det att pålitlig och mångsidig statistik samlas in.

Uppmaning till partierna

Idag är personer med funktionsnedsättning inte fullt delaktiga i politiken och samhället i övrigt. Vi ska ha möjlighet att ställa upp och rösta i Europaparlamentsvalet i alla medlemsländer. Vi ska involveras i utvecklingen av politiska program inför valet och antalet kandidater med funktionsnedsättning ska öka. Partierna måste se till att deras verksamhet är tillgänglig och inkluderande för oss, så att vi kan ta del av valmaterial, -tillställningar och själva ställa upp som kandidater. Därför frågar vi er:

  • Är ert valmaterial tillgängligt?
  • Är era valtillställningar tillgängliga och inkluderande?
  • Hur många personer med funktionsnedsättning ställer upp som kandidat för ert parti i Europaparlamentsvalet?

Vem är vi?

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS) är en intresseorganisation som arbetar för att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående på svenska i Finland.

Det här valteserna är framtagna i samarbete med SAMS och dess fem medlemsförbund: FDUV, FMA – Funktionsrätt med ansvar, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundet. Vi har beaktat European Disability Forums manifest inför Europaparlamentsvalet 2024 i skrivandet av det här valteserna.

Har ni frågor angående valteserna? Allmänna frågor kan riktas till SAMS och frågor som berör en viss grupp av personer med funktionsnedsättning kan riktas till medlemsförbunden.

Rebecka Holm, SAMS

Phone number040 519 6598

Ulf Gustafsson, FMA – Funktionsrätt med ansvar

Phone number050 041 8272

Veera Florica-Rajala, Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Phone number050 408 2000

Vanessa Westerlund, FDUV

Phone number040 674 7247

Tina Kärkinen, Svenska hörselförbundet

Phone number050 462 0056

Petra Nummelin, Psykosociala förbundet

Phone number050 525 1243

Mera information och länkar:


[1] Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program där en person med funktionsnedsättning får hjälp och stöd med att söka jobb. Målet är att personen ska hitta och behålla ett jobb som passar hen. Personen får också hjälp med att utveckla sina färdigheter och förmågor och på så sätt blir det lättare för personen att hitta ett jobb.

Back to top of page