fbpx

Lagen om funktionshinderservice

| Uppdaterad
Illustrationsbild på ett arbetsbord uppifrån.

Riksdagen godkände förslaget till den nya lagen om funktionshinderservice den 1 mars och lagen skulle träda i kraft den 1 oktober 2023. Den 27 september 2023 godkände riksdagen senareläggningen av ikraftträdandet. Den nya dagen för ikraftträdandet är den 1 januari 2025. På den här sidan hittar du frågor och svar om den nya lagen.

1. Vad är syftet med den nya lagen?

Målet med den nya lagen är att stärka jämlikhet, delaktighet och förutsättningarna för ett själständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Alla personer med funktionsnedsättning ska omsättas av samma lag och erbjudas service enligt de individuella behoven.

2. När börjar den nya lagen tillämpas?

Nya funktionshinderservicelagen träder i kraft 1.1.2025, men vissa rättigheter så som särskild stöd (för delaktighet) förstärks under åren 2025 och 2026 så att det motsvarar samma mängd som ges till personlig assistans för fritidsaktiviteter. Paragraferna 14 och 15 om stöd i beslutsfattande träder ikraft 1.1.2025.

3. Vad innebär det att lagen om funktionshinderservice är en speciallag?

Lagen om funktionshinderservice är en speciallag eller en så kallad subsidiär lag. Det betyder att personer med funktionsnedsättning får service enligt lagen om funktionshinderservice om inte service enligt socialvårdslagen eller hälso- och sjukvårdslagen täcker de servicebehov som personen har.

4. Vad händer med den gamla lagstiftningen?

Fram till den 1 januari 2025 kommer funktionshinderservice erbjudas enligt handikappservicelagen (380/1987) och specialomsorgslagen (519/1977). När den nya lagen träder i kraft kommer den tidigare handikappservicelagen upphävas. I och med att den nya lagen träder i kraft kommer även vissa ändringar sker i specialomsorgslagen. I specialomsorgslagen kvarstår enbart paragrafer som gäller stärkt självbestämmanderätt, begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna och specialomsorger som är oberoende av en persons vilja.

5. Vad betyder subjektiva rättigheter?

Personer med funktionsnedsättning har en subjektiv rätt till nästan alla de tjänster som ingår i lagen om funktionshinderservice. Det betyder att servicen fås på basen av de individuella behoven istället för på basen av en diagnos.

6. Vilka är de krav som berättigar till service?

För att få service enligt den nya lagen måste man uppfylla vissa krav. Lagen kan tillämpas på en person

  • vars fysiska, kognitiva, psykiska, sociala eller sensoriska begränsning i funktionsförmågan som orsakas av en funktionsnedsättning eller sjukdom är långvarig eller bestående,
  • vars funktionsnedsättning eller sjukdom tillsammans med de hinder som finns i samhället hindrar deltagandet i samhället på lika villkor som andra och
  • som nödvändigt kräver tjänsterna enligt lagen om funktionshinderservice för att uppnå ett självständigt liv, delaktighet eller jämlikhet.

7. Har jag rätt att använda svenska?

Ja. I 3 § i lagen tryggas rätten att använda finska, svenska och samiska samt rätten till tolkning i enlighet med 5 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård och i bestämmelserna i språklagen. En person med funktionsnedsättning har rätt att använda teckenspråk eller ett sådant kommunikationssätt som är lämpligt för honom eller henne.

Vidare tryggas de kulturella rättigheterna i lagens 5 §. Enligt paragrafen ska man vid tillhandahållandet av service för personer med funktionsnedsättning hänsyn tas till det språk som personen använder och till personens kommunikationssätt, kulturella bakgrund, åsikter samt till delaktighet och möjligheter till verksamhet i den egna omvärlden och närmiljön

Läs mera om den nya lagen här:

Presentation om funktionshinderservicelagen, Johanna Lindholm, Hyvil AbPDF file

Se på inspelningen av Frukostsnack om funktionshinder: Funktionshinderservicelagen 4.5.2023:

Redigerad 2.10.2023 med ny information om senareläggningen av funktionshinderservicelagen.

Back to top of page