fbpx

SAMS synpunkter till regeringsprogrammet

| Uppdaterad
Illustrationsbild med texten: SAMS synpunkter för regeringsförhandlingarna.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder önskar framföra följande synpunkter till regeringsförhandlingarna.

Uppföljning av funktionshinderservicelagen

I enlighet med riksdagens uttalande bör statsrådet följa upp hur lagändringen påverkar tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionedsättning och vid behov vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen.

 • Tillräckliga resurser bör allokeras.
 • För arbetet behövs en uppföljningsmekanism.
 • Funktionshinderorganisationerna bör vara delaktiga i arbetet.

 

Social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering måste tryggas

Social- och hälsoorganisationernas finansiering måste tryggas i regeringsprogrammet i enlighet med den parlamentariska överenskommelse som gjorts.

 • I den parlamentariska överenskommelsen har man beslutat om finansieringsnivån för social- och hälsovårdsorganisationerna fram till 2026. Denna överenskommelse bör följas i det kommande regeringsprogrammet.

Sysselsättning

Alla som vill ska kunna få arbeta. Det finns en stor oanvänd resurs av personer i arbetsför ålder som har funktionsnedsättning. De strukturella hindren måste undanröjas som hindrar personer med funktionsnedsättning att sysselsättas.

 • Åtgärda bristen på information till arbetsgivare om anpassningsmöjligheter och stöd till att anställa en person med funktionsnedsättning.
 • Minska på byråkratin.
 • Arbeta för positiva attityder mot personer med funktionsnedsättning genom om att friskt rekrytera olika människor. Minska på diskriminering i rekryteringssituationer.

Självbestämmanderätt

 • Vi behöver omfattande lagstiftning om självbestämmanderätten.
 • Utgångspunkten bör vara att stärka individens självbestämmande.

Tryggandet av det svenska språkets ställning

 • En skrivning i regeringsprogrammet behövs om att servicen på svenska ska garanteras.

Personalbristen

 • Personalbristen då det gäller socialarbetare, personliga assistenter och vårdpersonal inom funktionshindersektorn måste lika väl åtgärdas.
 • Satsa på gott ledarskap, trivsel på arbetsplatsen och fortbildning.
Back to top of page