Delta gärna i enkäten om hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättning

Med hjälp av enkäten från Social- och hälsovårdsministeriet utreds hur väl rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses.
De som svarar kan vara personer med funktionsnedsättning, dessa personers anhöriga och närstående samt aktörer vid organisationer och de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning. Denna enkät får gärna spridas vidare.
Vi ber att de som svarar på enkäten utvärderar nuläget ur sitt personliga perspektiv; hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagsmiljön och det egna livet. Vi ber dessutom om en lista på punkter som svararna anser att kräver mest utvecklingsinsatser.
Vänligen besvara enkäten senast den 15 september 2017.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland 10 juni 2016. För närvarande bereds statsförvaltningens första åtgärdsprogram för genomförande av konventionen.
Som underlag för åtgärdsprogrammet kartlägger delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) hur väl rättigheterna tillgodoses i dagsläget samt vilka utmaningar det finns för genomförandet. Denna enkät ger bakgrundsdata för arbetet med åtgärdsprogrammet.
Genom att besvara enkäten kan du alltså påverka vilka frågor som betonas i åtgärdsprogrammet.
Länk till svenskspråkig enkät:

https://www.webropolsurveys.com/S/425CA468C4EFD536.par

För mera information, kontakta gärna
Tea Hoffrén
Suunnittelija / Planerare
Sosiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

www.webropolsurveys.com
webropolsurveys.com

Rätt till kärlek och sexualitet som ung med intellektuell funktionsnedsättning – med professor Lotta Löfgren-Mårtensson

Seminariet om rätt till kärlek ägde rum den 21 september med sexologen och professorn Lotta Löfgren-Mårtenson samlade föräldrar, anhöriga personal och studerande. Löfgren-Mårtenson var positivt överraskad över att så många grupper var representerade, då grupperna vanligen träffas skilt för sig.
Professor, sexolog och författaren Lotta Löfgren-Mårtenson vid Malmö universitet, säger att det är lite våghalsigt att kalla sig expert inom sexualitet bland unga med intellektuell funktionedsättning.
– Visst har jag en 30-årig yrkeskarriär, men det betyder ju inte att man har svar på allt.
Lotta Löfgren-Mårtensson menar att det vore bättre med en person med funktionsnedsättning som är expert på området. Hon har skrivit böcker om sexualkunskap i särskola och fortbildat personal på gruppboenden. Utmaningen för sexualforskning är att forskarna är mer medvetna om sin egen sexualitet.
Löfgren-Mårtensson har genomfört etnografiska studier om unga människor med intellektuell nedsättning och tagit avstamp bland annat i följande perspektiv: Det allmänmänskliga, där vi alla finns med, och samhällsperspektivet, där man ser på individen som en del av det hela. Det viktigaste är att sluta se personer med intellektuell funktionsnedsättning som en homogen grupp, utan som en heterogen grupp med individer som har individuella behov.
– Ensamma kan alla känna sig, osäkerhet och ensamhet upplevs av en stor grupp människor.
Men det gäller att lyssna på dem som det gäller, att vara lyhörd, ha samma referensram. Att inte ta förgivet hur saker och ting upplevs från person till person.
Sexualitet tillhör privatlivet men för unga med intellektuell funktionsnedsättning finns ofta inget privatliv. I egenskap av förälder skall man hjälpa till t exempel vid WC-besök. Löfgren-Mårtensson behandlar dessa situationer, där gränserna till intimitet och privatlivet överskrids.
– Dilemmat är: Kan jag vara självständig och utvecklas, i en situation där jag är beroende? Vad är normalt och vem bestämmer det? Finns det gränser för vad en person kan hjälpa till med?
Löfgren-Mårtensson ställer frågan hur och när personal och anhöriga borde tala om sexualitet och samlevnad med unga med intellektuell funktionsnedsättning.
– Var går gräsen för vad personal kan hjälpa till med?
Löfgren-Mårtensson talar om attraktionshierarkier, det vill säga att man gärna vill vara med någon som inte har en intellektuell funktionsnedsättning.
– Man vill vara tillsammans med någon man ser upp till, som är lite mer intellektuellt begåvad.
Besvikelserna kan därför bli stora, men Löfgren-Mårtensson uppmanar att lära ut ett slags avvisningsmetod.
– Jag brukar säga att det finns inte bara en rätt person. Om en viss person inte vill ha dej – så finns det flera!
Till personal ger Löfgren-Mårtensson rådet att alltid prata igenom om vad man är villig att göra för att hjälpa till med sexualiteten. Man måste komma överens bland personalen om en medelväg, och agera professionellt.
– Personalens dilemma placerar sig i gränstrakterna mellan ansvar, tillåtelse och konsekvens. Föräldrarna behöver inte veta allt som berör brukarens liv men personalen måste känna sig bekväm i att utveckla personen. Kontinuerliga samtal skall ske och allt detta i förebyggande syfte. Föräldrar kan behöva extra stöd utifrån för att hitta sina nya roller som föräldrar till en ung vuxen.
Löfgren-Mårtensson säger att allting är annorlunda för en person med intellektuell funktionsnedsättning
– Det saknas privata zoner, det saknas förebilder, det finns få alternativa sociala arenor och få arenor som är öppna även för sexualitet. De flesta personer med svår funktionsnedsättning har inga partners i dag, och ändå har alla rätt till sexualitet på egna villkor.
Saken blir inte enklare av att omgivningen i en normativ och skyddande värld ofta ger ambivalenta eller motstridiga signaler.
– Det finns en önskan om ett gott liv, men samtidigt en oro för negativa konsekvenser av sexualiteten. Att som förälder oroa sig för att ens barn råkar illa ut, det är helt förståeligt.
Attityder ändras långsamt, påpekar hon.
– Det tar tre generationer att förändra attityder. Bara under min arbetskarriär har benämningen ändrats fem gånger; och nu talar vi om personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Seminariet ordnades av FDUV och publiken kunde ta del av innehållet både i Helsingfors och Vasa. Deltagarna var ense om att det förhoppningsvis småningom blir lättare för personal och anhöriga att diskutera temat och arrangerar nya diskussionskvällar om sexualitet och funktionsnedsättning. Förhoppningar lever också hoppet om att det inte räcker tio år till Lotta Löfgren-Mårtenson kommer till Finland och håller föreläsning om ny och intressant forskning i temat.

Du + någon = sant? Temakvällar och infotillfällen för nya stödpersoner i Österbotten

Karkku och Linda från 4BTNya stödpersoner rekryteras i Österbotten; se info om tillfällen i Vasa, Vörå och Malax

SAMS –  samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.s frivilligverksamhet ”Fyra betydelsefulla timmar” (4BT) ordnar infotillfällen i Vasa, Vörå och Malax. Verksamhetens syfte är att öka delaktigheten i samhället för personer med olika psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Nu söker vi frivilliga personer i olika åldrar som kan vara en vän, en ledsagare eller en kontakt till samhället för en annan regelbundet under 4-10 h i månaden.

De flesta stödpersonsönskemålen handlar om att med stödjande vännen kunna åka iväg, gå på kaffe, en fotbollsmatch, till simhallen eller på bio. En del önskar att stödpersonen är med i motionssammanhang och andra vill helt enkelt ha någon att prata med d.v.s. lite omväxling i vardagen. Någon önskar träffa sin stödperson varje vecka, de flesta två eller en gång per månad.

I Vasa; Temakvällar för stödpersoner (följande 27.9)

SAMS 4BT-verksamhet ordnar öppna temakvällar för nya intresserade av att bli stödpersoner. Som stödperson är du en vän, en ledsagare, och kan främja aktivitet och delaktighet för någon med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

För vem? För dig som är ny intresserad av att göra en frivillig insats, eller för dig som redan är stödperson men är intresserad av programmet eller att träffa andra likasinnade. 4BT är ideell verksamhet och fungerar fristående men kan ses som ett komplement till kommunens stödpersonsverksamhet.

Tid? Träffarna ordnas under hösten alltid den sista onsdagen i månaden (december 20.12). Kvällarna inleds med kaffe och smörgås kl. 16.30 och temapresentationen startar kl 17. Träffen avslutas senast kl 20.15.

Program:

30.8 Finlands svenska synskadade
27.9 Förbundet de utvecklingstördas väl
25.10 Hörselförbundet
29.11 Psykosociala förbundet
20.12 Finlands Svenska Handikappförbund

Var? Träffarna ordnas i Glaskabinettet i Folkhälsankvarterets huvudbyggnad
(Adress; Wasaborgsgränden 4, Vasa) Evenemanget är gratis.
Vänligen anmäl dig (samt specialdiet eller önskemål om assistans) senast en vecka före kvällen. Det är fritt fram att anmäla sig till alla höstens träffar på en gång eller enstaka träffar.

 

Infotillfälle i Vörå lö 7.10

Stödpersonskoordinatorn ordnar ett infotillfälle för nya intresserade av att bli frivilliga stödpersoner på Norrvalla i Vörå (Vöråvägen 305) lö 7.10 kl 13-14.30. Kaffeservering ingår. Anmäl ditt intresse för infotillfället (samt specialdiet eller behov av assistans) till Irene på kontaktuppgifterna ovan senast  fre 2.10. Välkommen!

Infotillfälle i Malax to 19.10

Stödpersonskoordinatorn ordnar ett infotillfälle för nya intresserade av att bli frivilliga stödpersoner ordnas på cafe Eternell i Yttermalax (Köpingsvägen 14) to 19.10 kl 17-19.30. Kaffeservering och saltpaj ingår. Anmäl ditt intresse för infotillfället (samt specialdiet eller behov av assistans) till Irene på kontaktuppgifterna ovan senast fre 13.10. Välkommen!

 

 

4BTs Öppningsevenemang i Österbotten

4BT – Fyra Betydelsefulla Timmar har nu brett ut sig till Österbotten.

För att fira starten i Österbotten ställde 4BT till med kalas i Folkhälsans utrymmen i Smedsby, Korsholm.

Kalaset började med att alla samlades på innergården där Paula Kullas från cykelförbundet väntade med sin “mommorikscha” alltså en cykel med vilken man transportera mera än en människa. Under tiden som det bjöds på skumpa så kunde de som ville hoppa på cykeln och bli skjutsade omkring en sväng i Smedsby. De var överraskande roligt som man kan se i bilden nedan.

Paula Jenn och John på “mommorikschan”.
Posted by Fyra Betydelsefulla Timmar on Wednesday, August 30, 2017

Efter det här tog sig gänget in till föreläsningssalen där Sonja Karnell, stödpersonskoordinatorn från huvudstadsregionen väntade på med att få berätta om 4BT:s verksamhet och hur viktigt jobb våra volontärer gör. 4BT:s stödpersoner ställer upp med miminum fyra timmar per månad för att stöda någon som behöver hjälp. Det kan handla om att gå och dricka kaffe eller att gå ut och äta. Ibland kan man gå och se på en film eller konsert eller så kan det också bara räcka med att man bara finns där för en pratstund.

Sonja och Irene berättar om 4BT.
Posted by Fyra Betydelsefulla Timmar on Wednesday, August 30, 2017

Ivriga lyssnare.. Närvårdarstuderande vid Yrkesakademin!

Posted by Fyra Betydelsefulla Timmar on Friday, August 25, 2017

Som bäst var det ett femtiotal människor på plats på kalaset och av minerna att döma så var alla nöjda, åtminstone de flesta. 4BT har nu efteråt redan fått några människor till som anmält sitt intresse att fungera som stödpersoner. Tack till er, ni vem vem ni är! :)

Diskussion kring vad stödpersoner är och hur de kan hjälpa.

Posted by Fyra Betydelsefulla Timmar on Wednesday, August 30, 2017

Sommarens sista Jordgubbstårta, eller höstens första?

Posted by Fyra Betydelsefulla Timmar on Wednesday, August 30, 2017

Se alla bilder från kalaset i galleriet nedan.

Posted by Fyra Betydelsefulla Timmar on Friday, August 25, 2017

Gilla oss på facebook för att läsa mera om Fyra Betydelsefulla Timmars verksamhet och hur vi tillsammans kan göra samhället mera tillgängligt.

Självständighetsfesten

Ett av årets höjdpunkt är Självständighetsfesten som äger rum den 2 december på restaurang Kaisaniemi i Helsingfors. Festen arrangeras i samarbete med Svenska Hörselförbudet rf, Förbundet Finlands Svenska Synskades rf , Psykosociala förbund rf, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf och Finlands Svenska Handikappsförbundet rf.

Självständighetsfesten är del av av Finland 100 år officiella program. Mera information om festen följer.

4BT sommaraktuellt

“Sol och värme finns på min önskelista inför sommaren… det tänker jag att vi alla behöver efter en ganska så kall och sen vår. Men visst kan det vara mysigt med regniga dagar också. Då behöver man ju inte göra så mycket. Det har varit en händelserik vår inom 4BT.” Så börjar stödpersonskoodinator Sonja Karnell sitt nyhetsbrev. Läs hela Sonjas 4BT nyhetsbrev (22.6.2017) här: Sonjas sommarbrev till stödpersoner
Med “händelserik vår” syftar Sonja dels på att 4BT startar upp i Österbotten. Annat aktuellt är att SAMS flyttar in i nytt kontor; till nya utrymmen i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors och i svenska föreningshuset på Rådhusgatan 23 i Vasa. SAMS finns från och med i sommar mitt bland andra finlandssvenska organisationer på båda orter. Det här är jättekul! Vi återkommer till planering av inflyttningsfest! :-)
Under sommaren har vi paus med våra evenemang, men följande sker inom de närmaste månaderna:

4BT i huvudstadsregionen:

Pride paraden den 1.7
Om någon är intresserad av att vara med på Pride paraden den 1.7  i Helsingfors så kommer Steg för steg att vara med. Vill du och din stödis  delta så kontakta då gärna Frank Lundgren som jobbar på Steg för steg (frank.lundgren@stegforsteg.fi)

Stödpersonsträffar 21.9 och den 22.11
Vi kommer att ordna  två stödpersonsträffar (den 21.9 och den 22.11).

Grupper
En grupp för stödpersonspar som vill skriva och/ eller pyssla kommer att starta. 4BT med Vingar gruppen som jobbar med sociala medier för stödpersonspar tar gärna emot nya par. Senaste träffen övade gruppen sej på Instagram. Ta gärna en titt på bilderna på https://www.facebook.com/4BTmedVingar/

4BT i Vasatrakten:

Konstens natt 10.8  Konstens natt kan du komma och bekanta dig med 4BT i Folkhälsankvarteret i Vasa kl 17-20. På plats kan du lämna in intresseanmälan om att få eller bli en stödperson.

Eftermiddag för stödpersonspar 25.8 Vi ordnar en träff med program för stödpersonspar (stödperson och hon eller han som du stöder) i Smedsby på eftermiddagen. På programmet finns fri samvaro, kaffeservering, musik och att ta en tur med rikschacykel.

Temakvällar för stödpersoner, start 30.8 I höst ordnas fem månatliga temakvällar i Folkhälsankvarteret Wasa. Kvällarna är för nya intresserade av att bli stödpersoner eller redan aktiva stödpersoner som vill komma med. Läs mera i brevet nedan.

Grupper
Har ni önskemål om grupper för stödpersoner eller stödpersonspar i Österbotten? Ta kontakta med oss med önskemål!

Behovet av stödpersoner försvinner inte och vi kommer därför att lansera en kampanj på FB för att göra människor mera medvetna om att vi finns. Vi är också tacksamma om du hjälper oss föra fram detta budskap. Kanske drömmen om att ha fler stödpersoner än de som finns i kön någongång kunde förverkligas. Varmt välkomna med på våra evenemang, och Önskar alla en jätteskön sommar!
P.s. Vi håller semester den 26.6-30.7 (Sonja) och 10.7-30.7 (Irene). 4BT infobrev för Österbotten finns här; Irenes brev – augusti

Hälsningar Sonja och Irene Stödpersonskoordinatorer på SAMS 4BT