fbpx

Mellanrapporten för social- och hälsovårdsreformen har kommit

| Uppdaterad
Mellanrapporten för social- och hälsovårdsreformen har kommit featured image

Omsorgsminister Susanna Huovinen tog i går torsdag 27.6 emot beredningsgruppens mellanrapport för social- och hälsovårdsreformen. SAMS kommer tillsammans med Finlands Svenska Handikappförbund  att granska mellanrapporten och skriva ett utlåtande. Vi kommer att ta ställning till om vi anser att de modeller som nu föreslås kan trygga svenskspråkig service för svensk- och tvåspråkiga personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Mellanrapporten för social- och hälsovårdsreformen presenterades

Omsorgsminister Susanna Huovinen tog igår torsdag 27.6 emot beredningsgruppens mellanrapport för social- och hälsovårdsreformen.

Ansvarskommunmodellen som delvis kritiserats finns kvar. Sakkunniga har ifrågasätter om den är helt förenlig med grundlagens bestämmelser. Den demokratiska beslutsprocessen är ett av problemen.  Det är inte ännu helt klart hur de olika kommunerna kommer att vara representerade i de beslutande organen för social- och hälsovårdsområdena. Det finns ingen garanti för att kommuner som har mindre än 20 000 – 25 000 invånare kommer att ha direkt representation i det styrande organet för ett social- och hälsovårdsområde.

Efter att reformen har slutförts kommer inte centralsjukhusen att finnas kvar. Själva byggnaderna och åtminstone en del av verksamheten kommer att behållas, men de nuvarande sjukvårddistriktens administration försvinner.

Det föreslås att en kommun med 20 000 – 25 000 invånare ska kunna ordna tjänster på basnivå, de tjänster som hälsovårdscentralerna och socialväsendet ordnar i dagsläget. Har kommunen färre invånare kan den endast ordna hälsofrämjande verksamhet. Språkliga rättigheter är en grund för att man ska kunna avvika från kravet på befolkningsunderlag. Det undantaget är av stor betydelse för den svenskspråkiga servicen.

Under presskonferensen nämnde omsorgsminister Susanna Huovinen att reformen är nödvändig. Hon tog barnskyddet som ett exempel. Hon har nyligen tagit emot en rapport i vilken det framkommer att det finns allvarliga brister i barnskyddet. Därför är det nu viktigt att säkerställa en sådan administration som garanterar att barnskyddet fungerar i framtiden. För att denna vision ska kunna förverkligas är det viktigt att socialvårdens ställning tryggas och erkänns i reformen. Ett fungerande barnskydd består av en helhet av social-, hälso- och sjukvård och i de flesta fall är socialvården elementär. Enbart ett medicinska perspektivet löser inte problematiken. Inom handikapporganisationerna har vi flera gånger under den tid som reformen pågått påmint om att de principer som styr hälso- och sjukvården inte får prioriteras framom de sociala principerna och att ledningen beaktar de båda principerna jämbördigt, eftersom vi tyvärr sett en fara för att man ser situationen enbart ur medicinsk synvinkel. Ett utvecklingsskede som man redan gått förbi inom handikappsektorn, där vi idag talar om personer och inte enbart patienter.  Under senaste år har det kommit in fall till oss handikappjurister som handlar om både barnskydd och handikappservice. Får en familj inte tillräckligt med stöd och service från sociala sektorn eller från handikappservicen kan det leda till att situationen blir så ohållbar att det blir ett barnskyddsärende. Något som inte kunnat lösas enbart via hälsovården.

Minister Huovinen uppmanande de som arbetar med social- och hälsovårdsreformen att vila under semestern. Orsaken är att reformen kräver mycket jobb under hösten. Mellanrapporten sänds nu ut för att kommenteras, främst till kommunerna men också till andra organisationer som sitter inne med sakkunskap. Kommentarerna ska lämnas in senast 11 oktober. SAMS kommer tillsammans med Finlands Svenska Handikappförbund  att granska halvtidsrapporten och skriva ett utlåtande. Vi kommer att ta ställning till om vi anser att de modeller som nu föreslås kan trygga svenskspråkig service för svensk- och tvåspråkiga personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Ifall SAMS upplever det nödvändigt kommer vi med ett eget förslag på hur den svenskspråkiga servicen för personer med funktionsnedsättning kan garanteras.

SAMS  – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Gunilla Löfman, ordförande

Ulrika Krook, Juridisk ombud, VH     

Svenska översättningen kommer troligtvis i augusti. Läs pressmeddelandet och hela rapporten på finska.

Back to top of page