fbpx

De finlandssvenska handikapporganisationerna: Svenskspråkig service åt alla

| Uppdaterad

En nationell koordinator behövs för att trygga servicen och tjänsterna för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och specialbehov.  I praktiken förverkligas det genom att ett av social- och hälsovårdsområdena ges ett nationellt uppdrag att koordinera den här servicen. Vi föreslår att egen svensk enhet grundas vid det södra specialupptagningsområdet.

Vi är oroliga över hur det kommer att gå med den svenska social- och hälsovården. I dag är tjänsterna splittrade runt om i Svenskfinland, i bland saknas den helt. I lagförslaget är språkbestämmelserna dessutom för svaga. Vi upplever att de svenska tjänsterna står på spel nu då strukturerna ska förnyas. Reformen ska göra tillgången till social- och hälsovårdstjänster mer jämlikt i hela landet. Den här målsättningen ska göra sig gällande också för personer som har svenska som modersmål!

Vi, liksom de finska funktionshinderorganisationerna, anser att det är positivt att specialomsorgsdistrikten slopas. Det är helt i enlighet med utvecklingen i hela landet.   Det står i linje med det synsätt att man ser individen och hens behov och inte diagnoser. Det är bra! Det gäller att koordinera och utveckla så att man på det mest ändamålsenliga sätt kan ordna den svenska servicen för personer med funktionsnedsättningar och specialbehov.

Enligt WHO beräknar man att omkring 15 procent av den totala befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Om man också beaktar personer med långvarig psykisk ohälsa finns det åtminstone 45 000 personer med svenska som modersmål som hör till den här gruppen.  Dessa personer har rätt att få service och tjänster på sitt modersmål och dessutom huvudsakligen i sin närmiljö. Den här gruppen kan inte förbises.

Strukturreformen handlar framför allt om individernas grundläggande rättigheter, inte bara om kommunernas självbestämmanderätt enligt grundlagen.

Utlåtandet om strukturreformen har nu lämnats in till social- och hälsovårdsministeriet. Vi hoppas att tjänstemän, kommunal- och rikspolitiker tar sitt ansvar och arbetar för att garantera att svensk service fås även i framtiden på jämlika villkor.

SAMS och Finlands svenska handikappförbund

Läs hela utlåtandet här: SOTE utlåtande, SAMS och FSH 14.10.2014.

Back to top of page