fbpx

Sommarläsning från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

| Uppdaterad

Hej,

Här bjuds på lite sommarläsning!

Det nordiska funktionshindersrådet, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, är inne på sitt tredje och för pågående mandattid, näst sista år. Nedan vill vi gärna berätta om vad som gjorts hittills i år, och något om planerna inför hösten.

Under 2016 är det Finland som är ordförandeland för Nordiska ministerrådet och så även för funktionshinderrådet. Stina Sjöblom, expert från Institutet för hälsa och välfärd, THL, leder arbetet. Detta tillsammans med vice ordförande Åse Kari Haugeto från norska Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir, samt Janus Tarp som representerar Danske Handicaporganisationer.

I januari deltog flera av funktionshinderrådets medlemmar på det finska ordförandeskapsårets kick-off-event Hur mår du, Norden? i Åbo. Funktionshindersperspektivet synliggjordes mycket väl i programmet. Verkställande utskottet i funktionshinderrådet hade också ett möte med företrädare för det finska ordförandeskapet för att samordna det kommande årets verksamhet. Detta var ett givande möte och det föreslogs bland annat att funktionshindersrådet skulle erbjudas en plats i expertgruppen för projektet Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020. Projektet är treårigt och handlar bland annat om hur den nordiska välfärdsmodellen ska kunna förändras för att bemöta nutidens och framtidens utmaningar.

 

Funktionshinderrådet hade sitt första möte i år i Helsingfors i mars. Mötet ägde rum dagarna före konferensen Disability strategies and the impact of UNCRPD in the Nordic region som också inkluderade ett utvärderande seminarium om den finska nationella handikappolitiska programmet VAMPO. Dessa dagar var mycket uppskattade.

 

I maj genomfördes seminariet Employment and disability – how do we make it work? och i juni Utvecklingsforum om högre utbildning, funktionshinder och mänskliga rättigheter framgångsrikt i Helsingfors respektive Mariehamn. Detta innebär att all planerad verksamhet inom ministerrådets handlingsplan 2015–17 är igångsatt. Aktiviteterna inom handlingsplanen kommer att rapporteras till ministerrådets Ämbetsmannakommitté för social och hälsofrågor, ÄK-S, i oktober.

 

I juni publicerades också tre rapporter för projekt som koordinerats av rådssekretariatet; om universell utformning och tillgänglighet, om könsrelaterat våld och funktionshinder samt om funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet. Inom samma projekt har tidigare idé- och inspirationsmaterialet Möten för alla publicerats.

 

Funktionshinderrådets andra möte i år kommer att äga rum i Köpenhamn i början av november och samordnas den här gången med Nordiska rådets session. Ett av de ämnen som kommer att diskuteras är EU-kommissionens förslag till europeisk tillgänglighetslag. Ett seminarium om Fri rörlighet och funktionshinder kommer också att arrangeras den 3 november.

 

Den 14-15 november deltar funktionshinderrådets medlemmar i Nordens Välfärdscenters konferens Fra store ord til hverdag der barn og ungdom bor i Mariehamn om implementering av FN:s konvention om rättigheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Konferensen är också en aktivitet inom ramen för ministerrådets handlingsplan för funktionshindersområdet.

Finlands och Ålands, ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 10 juni var naturligtvis en milstolpe både för Finland, Åland och det nordiska samarbetet om funktionshinder!

På vägnar av arbetsutskottet och alla medlemmar i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder: fortsatt trevlig sommar!

Önskar Maria Montefusco som är Projektledare och sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och vi på SAMS tackar för inlägget och önskar även
Maria en trevlig sommar.

 

Back to top of page