fbpx

Pressmeddelande: Ingen marknadsvara – Jippo

| Uppdaterad

Pressmeddelande

Ingen marknadsvara!

Jippo torsdag 8.9.2016 i Helsingfors

Kl 14-16, Jippo: Ingen marknadsvara!

Medborgartorgets park

 

Vi motsätter oss konkurrensutsättning av livslånga tjänster

Finland har i juni 2016 ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som lyfter fram jämställdhet och delaktighet i allt beslutsfattande oberoende av funktionsnedsättning. Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att välja var de bor och ska inte förpliktigas att använda sig av ett visst boendearrangemang. Hur är det möjligt att dessa basrättigheter inte förverkligas i dagens Finland?

Handikapporganisationerna motsätter sig att sådana nödvändiga tjänster som personer med funktionsnedsättning behöver hela livet ut organiseras enligt upphandlingslagen via konkurrensutsättning. Konkurrensutsättning är emot mänskliga rättigheter och blir på sikt både ur ett mänskligt och nationalekonomiskt perspektiv dyrt. Dessa för ett vanligt liv nödvändiga tjänster bör lämnas utanför tillämpningsområdet för upphandlingslagen. I många andra länder inom Europeiska unionen har man gjort på detta sätt.

Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga bör höras

 

Bakgrund

 

Temat är aktuellt, eftersom ett förslag till ny upphandlingslag behandlas i riksdagen under hösten.

 

”Nästa år tvingas vår 21-åriga son Petteri att flytta bort från ett bekant gruppboende på grund av konkurrensutsättning. Petteris eget önskemål om ett stadigvarande hem i en bekant miljö åsidosätts och hans specialbehov förbises. Som föräldrar är vi förvånade över, att konkurrensutsättningen avgjordes nästan enbart på basis av pris. Hur är det möjligt att vi behandlas så här?”

– Tuija Laine, mamma till en ung man med utvecklingsstörning från Rovaniemi

 

”Unga med utvecklingsstörning är känsliga för förändringar. Det går långsamt och det är svårt att vänja sig vid nya saker. Vår dotter Jenni har från augusti 2010 bott i Kangasrousku serviceboende. Hon en ung kvinna med grav utvecklingsstörning och behöver hjälp under dygnets alla timmar. En del av den bekanta personalen i huset byttes ut i början av året, då serviceproducenten byttes ut på grund av konkurrensutsättning. Vår dotter kan inte tala, vilket betyder att det tar lång tid att skapa förtroende. Hon kan inte heller själv klaga över bristerna i omsorgen. Men vi märker, då saker inte är som de ska vara. Det skapar ångest, gråtattacker och aggression.”

– Pia Matihaldi, mamma till en ung kvinna med utvecklingsstörning från Uleåborg

 

Föräldrarna har vänt sig till Europaparlamentets utskott för framställan och lämnat in petitioner för att söka rättelse i fråga om Finlands konkurrensutsättningsförfarande och praxis. Ärendet kommer att behandlas i utskottet på hösten.

 

Statsrådet har i juni gett förslag för hur valfrihet i social- och hälsovårdsreformen kunde förverkligas. För de tjänster som personer med funktionsnedsättning använder hela livet föreslås personlig budgetering. Personlig budgetering är ett sätt att ge den som behöver tjänster makten att bestämma vilka tjänster hen behöver och varifrån hen vill köpa dem.

 

När vårdreformen träder i kraft kommer landskapen och en nationell upphandlingsenhet att ha hand om konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster. Om inga begränsningar görs i upphandlingslagens tillämpningsområde finns det risk för att den nationella upphandlingsenheten konkurrensutsätter boendetjänster för alla finländska personer med funktionsnedsättning. Den här masskonkurrensutsättningen leder till oändamålsenliga tjänster för personer med funktionsnedsättning.

 

Det mest hållbara tillvägagångssättet på lång sikt är att ge personer med funktionsnedsättning verktyg för att själva definiera vilka tjänster de behöver.

 

Mera information

Risto Burman

verksamhetsledare

Kehitysvammaisten Tukiliitto

risto.burman@kvtl.fi

050 5569 900

 

Kalle Könkkölä

verksamhetsledare

Tröskeln rf

kalle.konkkola@kynnys.fi

050 050 3516

 

Nina af Hällström

verksamhetsledare

Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

nina.afhallstrom@samsnet.fi

050 368 3288

 

Jippot arrangeras av:

Handikappforum rf är en samarbetsorganisation för 32 nationella handikapporganisationer som främjar funktionsnedsatta människors samhälleliga ställning och välmående.

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning är ett samarbetsnätverk för organisationer och aktörer inom specialomsorgen. Delegationen främjar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs i Finland och arbetar för att ordna högklassiga tjänster i anknytning till boende, arbete och daglig verksamhet.

 

 

Back to top of page