fbpx

Delta gärna i enkäten om hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättning

| Uppdaterad

Med hjälp av enkäten från Social- och hälsovårdsministeriet utreds hur väl rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses.
De som svarar kan vara personer med funktionsnedsättning, dessa personers anhöriga och närstående samt aktörer vid organisationer och de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning. Denna enkät får gärna spridas vidare.
Vi ber att de som svarar på enkäten utvärderar nuläget ur sitt personliga perspektiv; hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagsmiljön och det egna livet. Vi ber dessutom om en lista på punkter som svararna anser att kräver mest utvecklingsinsatser.
Vänligen besvara enkäten senast den 15 september 2017.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland 10 juni 2016. För närvarande bereds statsförvaltningens första åtgärdsprogram för genomförande av konventionen.
Som underlag för åtgärdsprogrammet kartlägger delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) hur väl rättigheterna tillgodoses i dagsläget samt vilka utmaningar det finns för genomförandet. Denna enkät ger bakgrundsdata för arbetet med åtgärdsprogrammet.
Genom att besvara enkäten kan du alltså påverka vilka frågor som betonas i åtgärdsprogrammet.
Länk till svenskspråkig enkät:

https://www.webropolsurveys.com/S/425CA468C4EFD536.par

För mera information, kontakta gärna
Tea Hoffrén
Suunnittelija / Planerare
Sosiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

www.webropolsurveys.com
webropolsurveys.com

Back to top of page