fbpx

Personer med funktionsnedsättning saknar tillträde till arbetsmarknaden redan i arbetssökningens skede

| Uppdaterad

10.6.2019

Personer med funktionsnedsättning saknar tillträde till arbetsmarknaden redan i arbetssökningens skede på grund av diskriminering. Det förorsakar förutom olikvärdighet även fattigdom. Det framgår i Handikappforums enkät där man utredde hur rättigheterna förverkligas för personer med funktionsnedsättning i Finland, inom de två första åren som FN:s funktionshinderkonvention stått i kraft i vårt land.

FN:s funktionshinderkonvention har den 10 juni varit tre år i kraft i Finland. Konventionen framhäver deltagande, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning och förbjuder i vid omfattning diskriminering. Finland är förbunden vid konventionen, i vilken man erkänner rätten att arbeta på jämlika villkor med övrig arbetskraft, för personer med funktionsnedsättning. Arbetsgivare borde sporras till positivt inriktad särbehandling och ingripandet i diskriminering i samband med rekrytering borde göras lättare.

I Handikappforums enkät framgick att omkring 57 % av de svarande hade upplevt diskriminering i samband med arbetssökningen. 31 % hade upplevt diskriminering i antagningsprocessen till utbildningar. För personer med funktionshinder handlar inte sysselsättningsgraden om utbildning eller kompetens, snarare om attityder. Diskrimineringslagen gör behövliga, skäliga anpassningar möjliga för personer med funktionsnedsättning i enskilda fall, men i anpassningarna i arbetslivet hade 48% av de svarande upplevt diskriminering.

Av olika grupper med personer med funktionsnedsättning upplevde mest, 64 %, syn- och hörselskadade samt teckenspråkiga, diskriminering. Det är svårt att ingripa i diskriminering i samband med rekrytering och tröskeln att börja driva sin sak i rättsinstanser är hög. Endast de allvarligaste fallen leder till rättegång som brottmål, där en person exempelvis avvisats då funktionsnedsättningen framgått i samband med en arbetsintervju som personen kallats till på basen av inskickade papper.

Att personer med funktionsnedsättning saknar tillträde till den öppna arbetsmarknaden förorsakar förutom olikvärdighet även fattigdom. Av de personer med funktionshinder som besvarat enkäten hade ungefär 54 % upplevt fattigdom. Enligt Finlands rapport om fattigdom lever 11,5 % av befolkningen i fattigdom. Nästan 60% av personer med funktionshinder i arbetsför ålder (25–64-åringar) hade under de senaste två åren upplevt fattigdom. Fattigdom bland personer med funktionshinder rör inte bara de som lever på stödformer utan även arbetande, varav till och med 41 % sade sig ha upplevt fattigdom. Företagare med funktionshinder hade en ännu sämre position än de som är anställda, till och med 51 % av dem upplevde fattigdom. I jämförelse med hela befolkningen sysselsätter sig personer med funktionshinder oftare på deltid och i snuttjobb. Det är svårt att passa ihop löneinkomsten med de stöd som betalas åt personer med funktionshinder och det ger upphov till flitfällor. I enkäten utreddes också vilka viktiga saker som äventyrats på grund av fattigdom. Det är oroande att 30 % av de svarande berättade att tillgången till hälsovård och nödvändiga mediciner har äventyrats på grund av fattigdom. Hos de flesta, dvs. 42 % av de svarande, äventyrades fritiden.

Om sysselsättningshinder och arbetsrelaterad diskriminering bland personer med funktionsnedsättning har diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä och Människorättscentrets ledare Sirpa Rautio förtjänstfullt skrivit. Handikappforum delar deras synpunkt om att personer med funktionsnedsättning är hindrade att få arbete trots det formella rättsskyddet. Rättigheterna förverkligas inte i vardagen. Glädjande nog har vårt lands nya regering lagt upp riktlinjer i regeringsprogrammet: ”I ett socialt hållbart välfärdssamhälle beaktas också möjligheterna till delaktighet för dem som har en funktionsnedsättning och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, att utbilda sig och att få arbete. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade.”

Tilläggsuppgifter

Jurist Elli Björkberg, Näkövammaisten liitto, tel. 050 467 7401

Handikappforum är en samarbetsorganisation för 30 handikapporganisationer. På våren 2018 förverkligade Handikappforum en enkät om hur rättigheterna för personer med funktionsnedsättning förverkligas i Finland under den tid som FN:s funktionshinderkonvention hunnit stå i kraft, med fokus på åren 2016–2018. Med enkäten utreddes rättigheternas förverkligande inom ramen för konventionen, i vardagen hos personer med funktionsnedsättning. Enkäten står som grund för en rapport som ges till FN, då organisationerna ger FN deras parallellrapporter tillsammans med Finlands landsrapport. I enkäten kartlades alla delområden i funktionshinderkonventionen. Över 1500 personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka personer eller deras anhöriga besvarade enkäten.

Översättning Patrik Simberg, pressmeddelandet förekom ursprungligen på finska på nkl.fi, klicka här.

Back to top of page