fbpx

Handikappforums utredning: Rätten att vara sig själv förverkligas dåligt för barn med funktionsnedsättning

| Uppdaterad
Juridiskt ombud

Nu firar vi den internationella veckan för barnens rättigheter, vars tema är barnets rätt att få vara sig själv. Barn och unga med funktionsnedsättning vill ägna sig åt hobbyer och göra likadana saker som jämnåriga. I praktiken förverkligas jämställdheten med andra barn tyvärr dåligt.

Av de under 16 åriga barn, eller deras föräldrar, som besvarat Handikappforums och Människorättscentrets enkät, var 69 procent av den åsikten att deltagandet i hobbyer hade lyckats dåligt eller rätt dåligt. Hindren för deltagandet var brister i personlig assistans, färdtjänster och tolkningstjänster för att nämna några exempel. Barn och unga hade stort behov av personlig assistans, men en stor del av dem fick antingen ingen, eller otillräcklig, personlig assistans. Hjälpandet ankom ofta på föräldrarna inom ramen för hobbyer och andra fritidsaktiviteter. De är annars också huvudansvariga för hjälpen dygnet runt.
Rätten till inlärning och utbildning förverkligas dåligt för barn och unga med funktionsnedsättning, enligt enkäten. I under 16-åringarnas grupp hade 64 procent upplevt diskriminering inom utbildningen.
Upplevelser med diskriminering förorsakades också av bristfälligt stöd i inlärningen, överdimensionerade grupper och bristen på lärande i små grupper. Man upplevde också att lärarna hade brister i bemötandet med elever med funktionsnedsättning och i stödandet av deras inlärning. Cirka en tredjedel hade stött på problem relaterade till tillgängligheten, ofta eller rätt ofta. Enkätens svarare berättade också om sina mobbningsupplevelser i skolan. Svaren talar sitt dystra språk om utvecklingen under de senaste åren, med hårda nedskärningar inom utbildningen samtidigt som inklusion inom skolan förverkligats som sparåtgärd.
Ett tillräckligt stöd bör säkerställas för barn med funktionsnedsättning, inom inlärning och skolgång. För att inklusion inom skolan ska lyckas behövs tillräckliga resurser, specialkompetens och inlärningsmiljöer som passar alla. För barn och unga med funktionsnedsättning är det viktigt med tanke på den personliga utvecklingen att hen även får delta och träffa jämnåriga utan föräldrar på fritiden. Behovsanpassade tjänster stöder det jämställda deltagandet för barn med funktionsnedsättning och hjälper också hela familjen att orka. Regeringsprogrammets målsättning att säkra hobbyverksamhet för vartenda barn ska förverkligas så att barnen med funktionsnedsättning tas med i beräkningen.
Finland ratificerade 2016 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På våren 2018 genomförde Handikappforum och Människorättscentret enkäten om hur FN:s
funktionshinderkonvention förverkligas i Finland. I enkäten deltog 164 barn och unga med
funktionsnedsättning under 25 år, eller deras föräldrar. Eftersom enkätdatan inte är tillräckligt
representativ kan resultaten inte generaliseras att gälla alla barn och unga med funktionsnedsättning. Resultaten kan ändå betraktas som riktgivande. Resultaten är även i linje med budskapet till
funktionshinderorganisationernas rådgivning från familjer med barn som har en funktionsnedsättning.
Rapport (på finska): Vammaisfoorumi ja Ihmisoikeuskeskus (2019): ”Äiti on mun avustaja”.
Handikappforums och Människorättscentrets enkätresultat. Barn och unga med funktionsnedsättning
https://vammaisfoorumi.fi/wp-content/uploads/2019/09/RAPORTTI-Lapset-ja-nuoret.pdf
Vidare information:
Sari Valjakka, sakkunnig inom påverkansarbete, Autism Finland rf, (sari.valjakka@autismilitto.fi tel. 050 308 7806)
Tanja Salisma, jurist, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, (tanja.salisma@tukiliitto.fi, tel. 050 3160 663)
Marica Nordman, jurist, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder (marica.nordman@samsnet.fi tel. 050 4430 576)
Handikappforum rf är en samarbetsorganisation för 30 riksomfattande handikapporganisationer med syftet att främja jämlikheten och möjligheter till jämställt deltagande för personer med funktionsnedsättning i samhället. Handikappforum representerar via sina medlemsorganisationer cirka 280 000 personer med funktionsnedsättning och långtidssjukdom.
Översatt från finska av Patrik Simberg

DU ÄR KANSKE OCKSÅ INTRESSERAD AV

Back to top of page