fbpx

MEDBORGARINITIATIVET “INGEN MARKNADSVARA!” / “EI MYYTÄVÄNÄ!”

| Uppdaterad

Medborgarinitiativet ”Ingen marknadsvara!” / ”Ei myytävänä!”

Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning har den 12 juni 2017 lagt fram ett medborgarinitiativ innefattande ett förslag på att upphandlingar som omfattar nödvändig hjälp och  nödvändigt stöd för personer med funktionsnedsättning ska undantas från upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.

Funktionshinderorganisationerna har ansett att upphandlingar avseende funktionsnedsatta personers nödvändiga tjänster strider mot FN:s funktionshinderkonvention. De personer som berörs av upphandlingarna är inte parter och saknar möjligheter att ta tillvara sina rättigheter. Priset är ofta det avgörande kriteriet, vilket har lett till att kvaliteten har fått stryka på foten. Upprepade upphandlingar skapar en osäkerhet och påverkar de berörda personernas vardag väldigt mycket.

Medborgarinitiativet ”Ingen marknadsvara!” / ”Ei myytävänä!” för tryggande av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns för underskrift under perioden 12.6.-12.12.2017, se vidare kampanjhemsidan på http://www.eimyytavana.fi/pa-svenska/.
Medborgarinitiativet går vidare för behandling i riksdagen om det uppnår 50 000 underskrifter under sex månader. För att detta ska kunna uppnås behöver kampanjen synlighet.

Se vidare

– #ingenmarknadsvara och #eimyytavana

– den offentliga Facebook-gruppen för kampanjen

Back to top of page