fbpx

Åtgärder för att öka barns säkerhet i frivilligverksamhet

| Uppdaterad

SAMS styrelse har godkänt den allmänna instruktionen (SOSTE m.fl.)
Åtgärder för att öka barns säkerhet och kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga  

Med hjälp av instruktionen vill man skydda barn från att genom kontakt med den frivillige utsättas för övergrepp, trakasserier eller att lockas använda narkotika. Inom SAMS vänverksamhet arbetar vi för att främja minderårigas säkerhet och integritet och för att kontakten med frivilligvännen bidrar till välbefinnande.

4BT handlar ibland om att våga ta steget ut från det säkra, t.ex. på bilden när en grupp frivilliga och personer med funktionsnedsättning (alla vuxna) besökt en äventyrspark.

Vänverksamheten “Fyra Betydelsefulla Timmar” (4BT) är ett program för frivilligt engagemang inom funktionshinderområdet. Syftet är att genom frivilliga vänner förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara aktiva och delta i samhället. Samtidigt stärks välbefinnande och en aktiv fritid stärks för båda. 4BT riktar sig främst till vuxna, men också barn och ungdomar har möjlighet att anmäla sig och förmedlas en ny vän för fritiden.

I och med att barn med funktionsnedsättning har större risk att utsättas för våld än andra barn (enligt t.ex. UNICEF 2013) vill vi uppmuntra till en öppen och respektfull diskussion inom 4BT och uppmärksamhet på ifall ett barn med funktionsnedsättning utsatts för diskriminering eller övergrepp i t.ex. hemmet, i skolan eller på fritiden. Läs mera om ämnet och möjliga orsaker till ökad risk för våld hos barn med funktionsnedsättning i rapporten Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar (Svedin, Jonsson & Landberg 2016) 

Inom 4BT befrämjas barns säkerhet bland annat genom följande åtgärder:

  • alla misstankar om trakasserier, våld eller utnyttjande gällande minderåriga eller vuxna tas på allvar
  • förbundets verksamhetsledare har utsetts som ansvarsperson angående minderårigas säkerhet
  • förbundet arbetar för en öppen och respektfull atmosfär i alla situationer. Alla ska bli hörda och även svåra frågor kan diskuteras
  • alla aktiva vänpar där ena parten är ett minderårigt barn informeras om förfaringssätt för att öka barns säkerhet och kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga
  • 4BT-matchning görs, vilket är ett sätt att arbeta för minderårigas säkerhet. I den informeras alla inblandade parter om åtgärder för att trygga minderårigas säkerhet
  • Ett vänpolicydokument godkänns av alla parter
  • 4BT ordnar kontinuerligt utbildningar i ämnen som instruktionen tar upp
  • för frivilliga som förmedlas till en minderårig vän kontrolleras brottsregisterutdrag
  • ett halvår efter att en frivillig förmedlats följs upp hur kontakten gått vidare och samtidigt uppmärksammas frågor kring integritet och säkerhet

Denna text är ett utdrag ur Förfaringssätt och principer för att öka barns säkerhet. Dokumentet i sin helhet kan läsas här

Vill du ha stöd i hur du kan prata med barn om den egna integriteten kan Rädda barnets publikation Stopp! Min kropp! vara till hjälp. Tveka inte att kontakta oss på SAMS eller någon annan trygg vuxen efter en situation som väckt misstanke om övergrepp eller trakasserier. Brottsofferjouren står också till förfogande för den som anonymt vill diskutera en situation man upplevt.

Back to top of page