fbpx

SAMS punkter till regeringsprogrammet 2019

| Uppdaterad

SAMS vill lyfta fram några punkter (klicka här för PDF) som är viktiga för personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland. Vi önskar att dessa personers behov beaktas och att det i allt beslutsfattande bedöms konsekvenserna utgående för den här gruppen.

1. Arbete för alla
Det ska alltid vara lönsamt att ta emot arbete. Alla behövs. Arbete minskar fattigdom och segregering. Personer med funktionsnedsättning är en outnyttjad resurs. Även delvis arbetsföra individer vill delta i samhällsbygget och betala skatt.
Förslag:
• Förenkla byråkratin både för arbetsgivare och arbetssökande.
• Satsa starkt på anpassningen av arbetsförhållanden.

2. Tillgänglighet
Färdtjänst, fri rörlighet och digital tillgänglighet har stor betydelse för delaktigheten.
Förslag:
• Garantera fungerande färdtjänst som möjliggör både arbete och fritid enligt individens behov.
• Gör digitala tjänster och apparater tillgängliga för alla.
• Lös utmaningar med digital identifiering

3. Bra lagstiftning
I allt arbete måste FN:s funktionshinderkonventionens förpliktelser beaktas. Personer med funktionsnedsättning bör höras i alla reformer genom hela processen.
Vidta snabba åtgärder för att driva på:
• lagstiftningen kring funktionshinderservice
• rimliga patient- och klientavgifter
• lagstiftningen om självbestämmanderätten
• terapigarantin
• socialskyddsreformen

4. Svensk service
Att använda svenska och få service på svenska är en grundlagsenlig rättighet. Personer med funktionsnedsättning hör till en utsatt grupp som inte alltid kan föra sina egen talan därför är det viktigt att de språkliga rättigheterna förverkligas.
Förslag:
• Utbilda fler svenskspråkiga socialarbetare och vårdpersonal
• Allokera medel för forskning och koordinering för att förbättra tillgången till svensk service

Mera information:
Nina af Hällström, verksamhetsledare
nina.afhallstrom@samsnet.fi
050-3683288
Marica Nordman, sakkunnig, juridiskt ombud
marica.nordman@samsnet.fi
050-4430576

Back to top of page