fbpx

Juridiskt ombud logo.

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
– Det beror på vart du vill komma, svarade katten.

CITAT UR LEWIS CAROLLS BOK ALICE I UNDERLANDET

Precis som Alice i underlandet behöver veta vart hon vill komma, behöver vi också enas om hurudana reformer vi vill se i samhället. I SAMS påverkansarbete ser vi delaktighet, jämställdhet, språkliga rättigheter och fungerande strukturer som särskilt viktiga frågor. Vi ser FN:s funktionshinderkonvention som mycket viktig och arbetar för att de rättigheter som nämns där ska förverkligas.

Vi arbetar genom att:

 • delta i olika nätverk
 • bli hörda som sakkunniga
 • skriva utlåtanden och debattartiklar
 • föreläsa om lagreformer
 • ordna lågtröskels-frukostseminarier om funktionshinder.

Vi arbetar i olika nätverk för att förverkliga FN:s funktionshinderkonvention. SAMS arbetar dels genom egna nätverk och dels som aktiva medlemmar i andra aktörers nätverk. Ett viktigt verktyg i påverkansarbetet är Handikappforum, som är en paraplyorganisation för finländska nationella funktionshindersorganisationer. Tillsammans kan vi bättre göra våra röster hörda. Då kan vi också bättre uppmärksamma funktionshinder i samhället — funktionshinder finns till för att röjas! Vi på SAMS anser att funktionsnedsättningar i sig inte är hinder, utan bristen på skäliga anpassningar i samhället är det som utgör hindret. Till exempel är det inget hinder att vi människor inte kan flyga, eftersom vårt samhälle inte förutsätter den funktionen.

SAMS jurister är aktiva i följande arbetsgrupper och nätverk:

SAMS

 • Intressentnätverket för aktörer på finlandssvenska funktionshindersfältet

Offentliga förtroendeuppdrag

 • Elias Vartio är suppleant för Statsrådets Diskriminerings- och jämställdhetsnämnd till slutet av mandatperioden 1.8.2019-31.7.2023.
 • Marica Nordman är med i delaktighetsarbetsgruppen på Social- och Hälsovårdsministeriet.
 • Marica Nordman är med i delegationen för likabehandlingsärenden.
 • Elias Vartio sitter som Handikappforums delegat i barnaombudsmannadelegationen.
 • Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i Digi i vardagen -delegationen vid Finansministeriets.
 • Marica Nordman representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för förstärkande av klientens och patientens självbestämmanderätt vid Social- och hälsovårdsministeriet för tiden 1.9.2021-31.12.2023.
 • Elias Vartio representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för genomförande av direktivet om grupptalan vid justitieministeriet. Mandatperioden 21.6.2021 – 31.1.2022.
 • Elias Vartio representerar rättspolitiska föreningen Demla i uppföljningsgruppen om offentliga samfunds skadeståndsansvar vid justitieministeriet. Mandatperioden 23.9.2021–31.5.2022.
 • Anna Caldén sitter i Funktionshinderrådet (Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder) vid Nordiska ministerrådet.
 • Anna Caldén medverkar i Människorättsdelegationen 2020 – 2024.
 • Elias Vartio medverkar i svenska sakkunniggruppen för handbok om funktionshinderservice, vid THL, Institutet för hälsa och välfärd

Handikappforum (fi. Vammaisfoorumi):

Column one
 • Styrelsen: Elias Vartio är vice ordförande 2022 – 2023. Tidigare även ordinarie styrelsemedlem 2019-2021.
 • Vaikuttajaverkosto (påverkansnätverket): Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande. Också Marica Nordman medverkar i nätverket.
 • Sysselsättningsgruppen: Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Barnarbetsgruppen: Elias Vartio är med i arbetsgruppen och fungerar som gruppens vice ordförande.
Column two
 • CRPD-arbetsgruppen: Elias Vartio och Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Färdtjänst och trafikarbetsgruppen: Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande i arbetsgruppen, nu ordinarie medlem.
 • Marica Nordman och Elias Vartio är aktiva i juristnätverket.
 • SAMS jurister medverkar även i andra arbetsgrupper så som rehabiliteringsarbetsgruppen, rätten till liv-arbetsgruppen samt sote-arbetsgruppen.

Tidigare arbetsgrupper:

 • Ad hoc faciliteringsgruppen om personliga assistans: Elias Vartio är aktiv i gruppen. Gruppen leds av Jarmo Tiri (Heta-förbundet). Övriga medlemmar är Pirkko Mahlamäki (Handikappforum) och Susanna Hintsa (Kehitysvammaisten tukiliitto). (2020)
 • Ad hoc gruppen om utmaningar inom personlig assistans, leddes av Ulf Gustaffson. Elias Vartio fungerade som sekreterare. (2021)
 • Arbetsgruppen för personlig budgetering (2021)

SOSTE

 • Fullmäktige: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är ersättare i fullmäktige.
 • Svenska nätverket: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i nätverket.

Medborgararenan

 • SAMS vänverksamhet är ordförande för nätverket Frivilligt på svenska.

Sitra

SAMS jurister medverkande i utbildningsprogrammet Sitra Lab 3 – demokratins trånga passager (fi. demokratian kapeikot) under året 2021. Arbetsgruppen ”Nothing about us without us” fokuserade på frågan om hur funktionshindersrådens inflytande i kommunalt beslutsfattande kan förstärkas.

Läs mera om projektet och dess resultat på svenska här. 

Läs mera om projektet och dess resultat på finska här.

Column two

Läs våra senaste utlåtanden

 • Utlåtande om utkast till regeringsproposition om ny funktionshindersservicelag 11.4.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om digital identitet 8.4.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om regeringens proposition till lagen om tillsyn av social- och hälsovården 25.3.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Skriftligt yttrande inför social- och hälsovårdsutskottets sakkunnighörande om äldre befolkningens funktionsförmåga 18.2.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • SAMS utlåtande om med förslag till lag om Tillgänglighetsbibliotek Celia – arbetsgruppens rapport 11.2.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
Se Flera Utlåtanden

Läs juridiskt ombuds senaste blogginlägg

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder även föreläsningar om bland annat aktuella lagstiftningsreformer. Vi föreläser också om teman som:

 • FN:s funktionshinderskonvention
 • Sekretess inom socialvården
 • Inklusion och delaktighet inom och utanför skolan.

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshindersfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2021: Dubbla roller, 8 & 10.12.2021, online
2020: Utbildning, arbetsliv och krishantering, 26.11.2020, online
2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa

Back to top of page