fbpx

Juridiskt ombud logo.

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
– Det beror på vart du vill komma, svarade katten.

CITAT UR LEWIS CAROLLS BOK ALICE I UNDERLANDET

Precis som Alice i underlandet behöver veta vart hon vill komma, behöver vi också enas om hurudana reformer vi vill se i samhället. I SAMS påverkansarbete ser vi delaktighet, jämställdhet, språkliga rättigheter och fungerande strukturer som särskilt viktiga frågor. Vi ser FN:s funktionshinderkonvention som mycket viktig och arbetar för att de rättigheter som nämns där ska förverkligas.

Vi arbetar genom att:

 • delta i olika nätverk
 • bli hörda som sakkunniga
 • skriva utlåtanden och debattartiklar
 • föreläsa om lagreformer
 • ordna lågtröskels-frukostseminarier om funktionshinder.

Vi arbetar i olika nätverk för att förverkliga FN:s funktionshinderkonvention. SAMS arbetar dels genom egna nätverk och dels som aktiva medlemmar i andra aktörers nätverk. Ett viktigt verktyg i påverkansarbetet är Handikappforum, som är en paraplyorganisation för finländska nationella funktionshindersorganisationer. Tillsammans kan vi bättre göra våra röster hörda. Då kan vi också bättre uppmärksamma funktionshinder i samhället — funktionshinder finns till för att röjas! Vi på SAMS anser att funktionsnedsättningar i sig inte är hinder, utan bristen på skäliga anpassningar i samhället är det som utgör hindret. Till exempel är det inget hinder att vi människor inte kan flyga, eftersom vårt samhälle inte förutsätter den funktionen.

Läs våra senaste utlåtanden

 • Utlåtande om Statsrådets förordning gällande samarbetsavtalens innehåll och beredningen 20.12.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • SAMS yttrande vid social- och hälsovårdsutskottets hörandetillfälle om RP 191/2022 för nya funktionshinderservicelagen 11.11.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Skriftligt sakkunnigyttrande till social- och hälsovårdsutskottets möte gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem. 19.10.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • SAMS utlåtande om gällande ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (must carry-reglering) 30.9.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om Finlands sjätte periodiska rapport om genomförandet av ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter 28.9.2022
  DownloadPDFDownloadWord Doc
Se Flera Utlåtanden

Läs juridiskt ombuds senaste blogginlägg

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder föreläsningar om bland annat aktuella lagstiftningsreformer. Vi föreläser också om teman som:

 • FN:s funktionshinderskonvention
 • Sekretess inom socialvården
 • Inklusion och delaktighet inom och utanför skolan.

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshindersfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2021: Dubbla roller, 8 & 10.12.2021, online
2020: Utbildning, arbetsliv och krishantering, 26.11.2020, online
2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa

SAMS jurister är aktiva i följande arbetsgrupper och nätverk:

Offentliga förtroendeuppdrag

Column one
 • Elias Vartio är suppleant för Statsrådets Diskriminerings- och jämställdhetsnämnd till slutet av mandatperioden 1.8.2019-31.7.2023.
 • Elias Vartio sitter som Handikappforums delegat i barnaombudsmannadelegationen.
 • Elias Vartio representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för genomförande av direktivet om grupptalan vid justitieministeriet. Mandatperioden 21.6.2021 – 31.1.2022.
 • Elias Vartio representerar rättspolitiska föreningen Demla i uppföljningsgruppen om offentliga samfunds skadeståndsansvar vid justitieministeriet. Mandatperioden 23.9.2021–31.5.2022.
 • Elias Vartio medverkar i svenska sakkunniggruppen för handbok om funktionshinderservice, vid THL, Institutet för hälsa och välfärd
Column two
 • Marica Nordman är med i delaktighetsarbetsgruppen på Social- och Hälsovårdsministeriet.
 • Marica Nordman är med i delegationen för likabehandlingsärenden.
 • Marica Nordman representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för förstärkande av klientens och patientens självbestämmanderätt vid Social- och hälsovårdsministeriet för tiden 1.9.2021-31.12.2023.
 • Anna Caldén sitter i Funktionshinderrådet (Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder) vid Nordiska ministerrådet.
 • Anna Caldén medverkar i Människorättsdelegationen 2020 – 2024.
 • Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i Digi i vardagen -delegationen vid Finansministeriets.

Handikappforum (fi. Vammaisfoorumi):

Column one
 • Styrelsen: Elias Vartio är vice ordförande 2022 – 2023. Tidigare även ordinarie styrelsemedlem 2019-2021.
 • Vaikuttajaverkosto (påverkansnätverket): Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande. Också Marica Nordman medverkar i nätverket.
 • Sysselsättningsgruppen: Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Barnarbetsgruppen: Elias Vartio är med i arbetsgruppen och fungerar som gruppens vice ordförande.
 • CRPD-arbetsgruppen: Elias Vartio och Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Färdtjänst och trafikarbetsgruppen: Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande i arbetsgruppen, nu ordinarie medlem.
Column two
 • Marica Nordman och Elias Vartio är aktiva i juristnätverket.
 • SAMS jurister medverkar även i andra arbetsgrupper så som rehabiliteringsarbetsgruppen, rätten till liv-arbetsgruppen samt sote-arbetsgruppen.

Tidigare arbetsgrupper:

 • Ad hoc faciliteringsgruppen om personliga assistans: Elias Vartio är aktiv i gruppen. Gruppen leds av Jarmo Tiri (Heta-förbundet). Övriga medlemmar är Pirkko Mahlamäki (Handikappforum) och Susanna Hintsa (Kehitysvammaisten tukiliitto). (2020)
 • Ad hoc gruppen om utmaningar inom personlig assistans, leddes av Ulf Gustaffson. Elias Vartio fungerade som sekreterare. (2021)
 • Arbetsgruppen för personlig budgetering (2021)

SOSTE

 • Fullmäktige: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är ersättare i fullmäktige.
 • Svenska nätverket: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i nätverket.

Medborgararenan

 • SAMS vänverksamhet är ordförande för nätverket Frivilligt på svenska.

Sitra

SAMS jurister medverkande i utbildningsprogrammet Sitra Lab 3 – demokratins trånga passager (fi. demokratian kapeikot) under året 2021. Arbetsgruppen ”Nothing about us without us” fokuserade på frågan om hur funktionshindersrådens inflytande i kommunalt beslutsfattande kan förstärkas.

Läs mera om projektet och dess resultat på svenska här. 

Läs mera om projektet och dess resultat på finska här.

SAMS

 • Intressentnätverket för aktörer på finlandssvenska funktionshindersfältet
Back to top of page