Juridiskt ombud logo.

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
– Det beror på vart du vill komma, svarade katten.

CITAT UR LEWIS CAROLLS BOK ALICE I UNDERLANDET

Precis som Alice i underlandet behöver veta vart hon vill komma, behöver vi också enas om hurudana reformer vi vill se i samhället. I SAMS påverkansarbete ser vi delaktighet, jämställdhet, språkliga rättigheter och fungerande strukturer som särskilt viktiga frågor. Vi ser FN:s funktionshinderkonvention som mycket viktig och arbetar för att de rättigheter som nämns där ska förverkligas.

Vi arbetar genom att:

 • delta i olika nätverk
 • bli hörda som sakkunniga
 • skriva utlåtanden och debattartiklar
 • föreläsa om lagreformer
 • ordna lågtröskels-frukostseminarier om funktionshinder.

Vi arbetar i olika nätverk för att förverkliga FN:s funktionshinderkonvention. SAMS arbetar dels genom egna nätverk och dels som aktiva medlemmar i andra aktörers nätverk. Ett viktigt verktyg i påverkansarbetet är Handikappforum, som är en paraplyorganisation för finländska nationella funktionshindersorganisationer. Tillsammans kan vi bättre göra våra röster hörda. Då kan vi också bättre uppmärksamma funktionshinder i samhället — funktionshinder finns till för att röjas! Vi på SAMS anser att funktionsnedsättningar i sig inte är hinder, utan bristen på skäliga anpassningar i samhället är det som utgör hindret. Till exempel är det inget hinder att vi människor inte kan flyga, eftersom vårt samhälle inte förutsätter den funktionen.

Under 2021 är SAMS jurister aktiva i följande arbetsgrupper och nätverk:

SAMS

 • Intressentnätverket för aktörer på finlandssvenska funktionshindersfältet

Offentliga förtroendeuppdrag

 • Elias Vartio är suppleant för Statsrådets Diskriminerings- och jämställdhetsnämnd till slutet av mandatperioden 1.8.2019-31.7.2023.
 • Marica Nordman är med i delaktighetsarbetsgruppen på Social- och Hälsovårdsministeriet.
 • Marica Nordman är med i delegationen för likabehandlingsärenden.
 • Elias Vartio sitter som Handikappforums delegat i barnaombudsmannadelegationen.
 • Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i Digi i vardagen -delegationen vid Finansministeriets.
 • Marica Nordman representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för förstärkande av klientens och patientens självbestämmanderätt vid Social- och hälsovårdsministeriet för tiden 1.9.2021-31.12.2023.
 • Anna Caldén sitter i Funktionshinderrådet (Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder) vid Nordiska ministerrådet.

Handikappforum (fi. Vammaisfoorumi):

Column one
 • Styrelsen: Elias Vartio är ordinariemedlem.
 • Vaikuttajaverkosto (påverkansnätverket): Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande. Nu fungerar han som styrelsens kontaktperson för nätverket. Också Marica Nordman medverkar i nätverket.
 • Sysselsättningsgruppen: Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Barnarbetsgruppen: Elias Vartio är med i arbetsgruppen.
Column two
 • CRPD-arbetsgruppen: Elias Vartio och Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Färdtjänst och trafikarbetsgruppen: Elias Vartio fungerar som ordförande i arbetsgruppen.
 • Faciliteringsgruppen om personliga assistans: Elias Vartio är aktiv i gruppen. Gruppen leds av Jarmo Tiri (Heta-förbundet). Övriga medlemmar är Pirkko Mahlamäki (Handikappforum) och Susanna Hintsa (Kehitysvammaisten tukiliitto).
 • Marica Nordman och Elias Vartio är aktiva i juristnätverket.

SOSTE

 • Fullmäktige: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är ersättare i fullmäktige.
 • Svenska nätverket: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i nätverket.

Medborgararenan

 • SAMS vänverksamhet är ordförande för nätverket Frivilligt på svenska.

Läs våra senaste utlåtanden

 • Utlåtande om utkastet till RP om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga 26.8.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om tillgänglighetsdirektivet 19.8.2021
  DownloadPDF
 • Utlåtande om nytt statsägt bolag med uppgiften att sysselsätta partiellt arbetsföra 18.8.2021
  DownloadWord Doc
 • Utlåtande om Oviedo -avtalets tilläggsprotokoll 28.4.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Hörande hos social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om räddningsväsendet 4.3.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
Se Flera Utlåtanden

Läs juridiskt ombuds senaste blogginlägg

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder även föreläsningar om bland annat aktuella lagstiftningsreformer. Vi föreläser också om teman som:

 • FN:s funktionshinderskonvention
 • Sekretess inom socialvården
 • Inklusion och delaktighet inom och utanför skolan.

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshindersfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2020: Utbildning, arbetsliv och krishantering, 26.11.2020, online
2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa

Back to top of page