fbpx

Juridiskt ombud Ulrika Krook om träff med minister Risikko

| Uppdaterad

Juridiskt ombud Ulrika Krook har återvänt från föräldraledighet och skriver här om besök med minister Risikko.

Onsdagen den 13.2.2013 tidigt på morgonen tog social- och hälsovårdsminister Paula Risikko emot representanter från Handikappforums styrelse. Handikappforum är de finländska handikapporganisationernas samarbetsorgan. Jag deltog i egenskap av styrelserepresentant. Det här är min andra mandatperiod inom Handikappforums styrelse. Före min föräldraledighet 2012 satt jag också med som svenskspråkig styrelserepresentant. En av de första saker som minister Risikko kommenterade var ordförande Merja Heikkonens ledarhunds nya vita snygga selar – stiligare än de tidigare tyckte hon. Detta är bara en av de saker som visar på att vår nuvarande social- och hälsovårdsminister är både engagerad och intresserad när det gäller funktionshinderfrågor.

Handikappforums representanter kom först med glädjande nyheter till minister. Vi kommer att få en professor för handikappområdet till Helsingfors universitet. Personen är redan vald men namnet är inte ännu offentligt. Detta är en sak som ministern talat varmt för och månne vi inte kommer att se henne när professorn installeras. Den andra glädjande nyheten var att antalet personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans har ökat. Även om det ännu finns rum för förbättringar har det visat sig att självbestämmaderätten och rätten till deltagande har stärkts genom den lagändring som bereddes och trädde i kraft under den tid som Risikko var omsorgsminister.

Representanterna diskuterade också andra ärenden med ministern. Hur kommer service och stöd för personer med funktionsnedsättning att påverkas av social- och hälsovårdens strukturreform? Ministern höll med om att personer med funktionsnedsättning har behov av att närservicen fungerar och att en service- och stöd behöver ges enligt behov, en serviceform passar inte för alla. Enligt ministern är det positiva med reformen att vi kommer att få starkare enheter med bättre bärkraft än nuvarande enheter. Hon förstår att vi inom funktionshinderområdet har en viss oro för att utvecklingen går bakåt. Med andra ord att social- och hälsovårdsområdet ytterligare medikaliseras, eftersom socialvården inte fått lika stark ställning som hälso- och sjukvården i reformen. Det skulle vara tvärt emot den utvecklings som redan skett där vi gått från att ha ett medicinskt synsätt och tillvägagångssätt inom funktionshinderområdet till att som vi har idag ett människorättsligt perspektiv. Personer med funktionsnedsättning använder sig i de flesta fall mer av socialvård än hälso- och sjukvård.  Minister Risikko noterade också att personer med funktionsnedsättning med svenska som modersmål, också ska ha rätt till service, stöd och vård på sitt modersmål efter reformen. Hon noterade att de finlandssvenska handikapporganisationerna lyft fram behovet av ett svenskspråkigt resurscenter för  personer med funktionsnedsättning.

Handikappforum berättade för ministern att problemen inom rehabiliteringen bara ökar och ökar. Ministern informerade då om att det kommer att göras en utredning om rehabiliteringen.

Minister Risikko lyfte själv fram att det skulle vara viktigt att ungdomsgarantin skulle börja fungera och att arbetet med att klargöra regelverket och stödet för att personer med funktionsnedsättning som behövs för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden är en sak att jobba för.

Under våren kommer Handikappforums styrelse också att besöka andra ministrar.

Ulrika Krook

Juridiskt ombud, VH

SAMS

 

Back to top of page