fbpx

Robotik hjälper FPA att ge snabbare beslut

| Uppdaterad
Man med glasögon, där det speglas långa rader av koder och siffror.

Folkpensionsanstalten är pionjär när det gäller automatiserade beslut. Men än får anstaltens handläggningsrobotar inte fatta beslut i fall som kräver individuell bedömning.  

Folkpensionsanstalten, FPA, hanterar årligen miljontals beslut gällande finländarnas sociala trygghet i livets alla skeden. En stor del av dess verksamhet går ut på att handlägga ärenden, vilket är en omfattande administrativ uppgift. I dag finns det en väl utvecklad teknik för att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt.

– FPA har använt sig av automatisk databehandling sedan 1960-talet, då de första datorerna togs i bruk. Andelen automatiserade beslut är fortfarande ganska litet, största delen av besluten tas av våra handläggare, säger Teija Hautera, jurist på FPA. 

FPA fattar automatiserade beslut om beviljande eller avslag på ansökan i enkla och rutinmässiga ärenden, där det inte behöver göras en individuell bedömning. 

– Det kan handla om att sluta betala ut en förmån, på basen av registeruppgifter som exempelvis ålder eller dödsfall.

Teija Hautera.

Tidskrävande handläggning

Handläggning av förmåner är omfattande och tidskrävande, och automatiseringen underlättar det administrativa arbetet.

– Om handläggare skulle behöva fylla i för hand och samla in alla uppgifter manuellt skulle vi behöva tusentals fler anställda. Genom automationen frigörs resurser så att personalen kan ägna sig åt rådgivning och stöd till kunderna. På det sättet blir vår service snabbare och bättre.

Den regelbestämda automationen som FPA använder tar sig inte samma friheter som teknik som använder artificiell intelligens och kan skapa unika texter, mönster och interaktioner. 

– Programmet bygger inte på den typen av logik. Vi använder inte nyckelord. Besluten ska kunna härledas ur förmånslagstiftningen och entydiga fakta som kommit till Folkpensionsanstalten kännedom. Det kan vara ett datum då personen till exempel avlidit.

Enligt Hautera leder automatiserade beslut inte till ett ökat antal avslag.

– Sådana effekter har inte kunnat konstateras. Automationen har bestämts av en människa och fungerar utgående från fördefinierade instruktioner eller algoritmer som dikterar hur en uppgift ska utföras. Dessa instruktioner baserar sig på lagen. Då blir beslutet detsamma oberoende av om det är människan eller programvaran som fattar beslutet. 

Har ni haft fall där en person har klagat på beslutet och ni inte har förstått hur algoritmen har fattat sitt beslut?

– Nej, en situation där en automation fattar ett felaktigt beslut kan inte uppstå. Det är förutsägbart och transparent, säger Teija Hautera.

Folkpensionsanstalten gör regelbundna kvalitetskontroller för att se att systemet fungerar korrekt. Hittills har man inte upptäckt brister i kvaliteten hos automatiserade beslut. 

– I vissa situationer kan vi förstås behöva ändra bearbetningsreglerna till exempel på grund av förändringar i förmånslagstiftningen. Transparensen i beslutsprocessen är viktig för att säkerställa att alla medborgare kan förstå och ha förtroende för automatiserade beslut hos FPA. Om en person skulle klaga på beslutet kan de alltid få mer information om hur beslutet fattades och begära ändring av beslutet om det behövs.  

Text: Helene Wallin

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 1/2024.

 

Back to top of page