fbpx

Hörande hos riksdagens social-och hälsovårdsutskott om social- och hälsovårdsreformen

| Uppdaterad
SAMS juridiska ombud Marika Nordman.

SAMS fick inbjudan till att bli hörd av riksdagens social- och hälsovårdsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020 rd). Hörandet hölls fredagen den 5 mars. I vårt yttrande till utskottet tog jag enligt vårt uppdrag ställning till frågor som berör rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som har svenska som modersmål.

De svenskspråkiga personerna som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är till antalet ca. 45 000. De här människorna lever främst på åtta av de i reformen föreslagna välfärdsområdena. I nuläget finns det betydande utmaningar i tillgången till svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster både inom basnivån och den specialiserade nivån. Utbudet och tillgången varierar stort mellan de olika delarna i Svenskfinland.

I vårt yttrande tog jag bland annat upp behovet av att den svenskspråkiga social- och hälsovården ska utvecklas parallellt med den finskspråkiga servicen, att basservicen måste finnas på lokalnivå på svenska, att samarbetsavtalsstrukturen måste preciseras och att tillgången till mentalhälsotjänster bör tryggas på även på svenska i det nya systemet. Läs mera om vad som är viktigt att beakta i den nya reformen i vårt yttrande här (pdf) eller gå till vår utlåtandesida för rtf format.

Marica Nordman

Juridiskt ombud

Back to top of page