fbpx

Enkätsvar från frivilligenkäten 2021 – Ett kvitto på verksamhetens innehåll

| Uppdaterad
Bild från vänverksamhetens rekreationsdag på Lappviken i Helsingfors 2021

Varje år gör vänverksamheten en enkät som skickas ut till de frivilliga i verksamheten. Det är ett sätt att mäta resultaten i verksamheten men även ett sätt att samla in respons.

I år har 38 frivilliga svarat på enkäten, ifjol var det 32. Svaren i enkäten speglar till en del hur frivilliga ser på verksamheten. I och med att vänverksamheten får ett nytt medlemsregister under 2022 kommer statistik kunna hämtas genast därifrån. En liknande enkät kommer att skickas ut varje år, då det är viktigt att få respons på verksamheten. Samt att få feedback och på bästa sätt försöka implementera det i verksamheten

Av de som svarade på enkäten var den största delen kvinnor, en aning fler kommer från Österbotten. De flesta var 18-29år och är arbetstagare. De flesta har ett vänuppdrag och  majoriteten av de frivilliga som svarade på enkäten träffar sin vän 4-10 timmar i månaden.

Frivilliga svarar att de får ut meningsfullhet, glädje och känslan av delaktighet av verksamheten. När de tillfrågas vad de ser att vänsökanden får ut av verksamheten svarar majoriteten vänskap och samhörighet.

Bild på deltagare från Sensommarjippot 2021

Det är ganska få frivilliga som svarade att vänsökande har möjlighet att påverka sin egen fritid. Detta är synd och något som vi gärna vill se en förändring på. Det kan bero på olika saker, bland annat pandemin, eftersom restriktioner begränsar möjligheten att påverka sin egen fritid.  Samtidigt är det viktigt för oss att veta att det fortfarande behövs insatser som gör att vänsökande, personer med funktionsvariation, får möjligheten att påverka sin egen fritid.

På frågan vad man vill delta i för verksamhet i fortsättningen så vill majoriteten att vänverksamheten ordnar evenemang för vänpar. Nyhetsbrev och uppdateringar på Sociala medier och hemsida uppskattas även.

Bild från Vänverksamhetens Måbra-dag på Norrvalla i Österbotten.

Sammanfattningsvis kan man säga att enkäten var en boost för koordinatorerna med mycket fin respons och feedback. Svaren är ett kvitto på att verksamhetens innehåll speglar behovet som finns hos de frivilliga, verksamheten är på väg åt rätt håll.

Om man är intresserad att ta del av hela rapporten från enkätsvaren kan man klicka här.

Back to top of page