fbpx

2022, året med samhälleliga och hälsomässiga nyckelfrågor

| Uppdaterad
Marica Nordman
JURISTEN HAR ORDET

Nytt år nya tag! Här följer juristens plock av några aktuella utmaningar och viktig utveckling att hålla ett öga på under året 2022.

Klagorätten till högsta förvaltningsdomstolen

Har man fått ett beslut om funktionshinderservice som man är missnöjd med har man rätt att göra ett rättelseyrkande till kommunens socialnämnd. Den som inte är nöjd med nämndens beslut kan överklaga till förvaltningsdomstolen, och vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

1.1.2020 blev det emellertid en ändring i den här processen. Då man tidigare haft möjlighet att överklaga sitt ärende direkt till högsta förvaltningsdomstolen måste man numera få prövningstillstånd för att domstolen ska behandla saken. Föga överraskande har den här lagändringen visat sig vara problematisk.

Enligt preliminära uppgifter fanns det i fjol 149 ärenden gällande funktionshindersservice där prövningstillstånd söktes, men tillståndet beviljades enbart i sju ärenden. Alltså behandlades bara sju ärenden om funktionshindersservice i högsta förvaltningsdomstolen under hela året. Det här är mycket oroväckande.

I högsta domstolsväsendet görs beslut som kan bli viktiga prejudikat som formar samhället och tolkningen av rättigheter.

Nu blir många avgörande frågor utan viktigt prejudikatsvärde.

FPA-rehabiliteringen i kris

Inom SAMS juridiska rådgivning har vi under det senaste halvåret märkt ett uppsving i svårigheter att få medicinsk rehabilitering via Folkpensionsanstalten. Rehabiliteringsplanerna skiljer sig märkbart från den rehabilitering som beviljas, även om läkare och andra professionella som träffat klienter har konstaterat att de har ett fortsatt behov – och i vissa fall ett ökat behov – av rehabilitering. Ändå kan FPA-läkare som aldrig sett klienterna anse att en mindre mängd rehabilitering är tillräckligt, oberoende av vad som står i rehabiliteringsplanen.

Det individuella behovet beaktas alltså inte. Det här kan ha allvarliga konsekvenser för en person som behöver till exempel talterapi, ridterapi eller ergoterapi för att kunna klara av sin vardag på bästa möjliga sätt också i framtiden.

Funktionshinderråden i välfärdsområdena

I fjol satsade vi inom SAMS juridiska verksamhet på att uppmärksamma funktionshinderråden och deras värdefulla kunskap. Funktionshinderråden är en ofta bortglömd tillgång i kommunen. Genom att aktivt samarbeta och i ett tillräckligt tidigt skede inkludera råden i beslutsprocesser skulle kommunerna i många fall kunna förbättra sin tillgänglighet, spara pengar och öka välmåendet bland invånarna. Detta gäller också de nya välfärdsområden som ska få egna funktionshinderråd, samtidigt som de kommunala funktionshinderråden fortsätter sitt arbete. När de nya välfärdsområdenas struktur nu byggs upp finns en otroligt bra chans att få med råden i processerna redan från början.

Marica Nordman
skribenten jobbar som juridiskt ombud på SAMS

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 01/2022.

Back to top of page