fbpx

Alla talar om mångfald bland kommunalvalskandidater, men vem prioriterar tillgänglighet?

| Uppdaterad
Illustrationsbild på Kommunalvalet 2021.
SAMHÄLLE

Så här jobbar partierna för att nå fler kandidater med funktionsnedsättning.

I april 2021 går Finland till kommunalval och redan nu stiger valfebern ute på fältet. Partierna jagar hugade kandidater till sina vallistor, och personer som driver funktionshinderfrågor vill alla ha. Hurdana satsningar är partierna då beredda att göra för att alla verkligen kan vara med?

Personer med funktionsnedsättning som vill ställa upp i val ska ha rätt att göra det på lika villkor som alla andra. Det innebär att nödvändiga hjälpmedel, tillgängliga utrymmen och personlig assistans vid behov ska finnas till hands.

Om det exempelvis inte går att ta sig fram med rullstol till ett kampanjmöte, och om personer med syn- eller hörselnedsättning inte kan ta del av diskussioner där, innebär det att alla inte kommer till tals. Då blir demokratin lidande, påminner Invalidförbundet både partier och kandidater inför kommunalvalet.

På partikanslierna i kommunerna runtom i landet ringer det i telefonerna och plingar i e-postens inkorg. Kandidatrekryteringen är i full gång. SFP säger sig aktivt sträva efter att mångfald på sina kandidatlistor.

– Personer med funktionsvariationer är viktiga, eftersom det är viktigt att politiken har en bredd. Hör man inte olika grupper, så är de lätt att deras intressen blir bortglömda i beslutsfattandet, säger Fredrik Guseff, partisekreterare vid Svenska folkpartiet.

Anette Karlsson, ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater är inne på samma linje.

– Det är viktigt att få en bred representation på vår kandidatlista, och i kommunfullmäktige. En av de viktigaste målsättningarna i kandidatrekryteringen är att nå människor med olika kunskaper och erfarenheter. Redan nu har vi personer med funktionsvariationer på våra listor, säger Karlsson.

REPRESENTATION. Det är viktigt att få en bred representation på SDP:s kandidatlista, säger Anette Karlsson, ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater.

Olika vägar till mångfald

För att se hur partierna tanker kring mångfald skickade tidningens redaktion ut en enkät till alla riksdagspartier. Samtliga partier svarade på frågor om hur de arbetar för representation i politiken och bland sina kandidater, och hur man ser till att partimöten och valtillställningar är tillgängliga för alla.

– Inom partiet pratar vi mycket mera om de här frågorna nu jämfört med när jag kom med för 10 år sedan, konstaterar socialdemokraten Anette Karlsson.

Alla partier lyfter fram att de välkomnar personer med funktionsnedsättning bland sina kandidater. Precis som SDP och SFP, arbetar De gröna aktivt för att rekrytera kandidater med olika bakgrund, för att mångfalden ska synas i det kommunala beslutsfattandet. Också Sannfinländarna vill ha en mångfald i sina kandidatlistor i varje kommun.

Vänsterförbundet säger sig aktivt uppmuntra partimedlemmar med funktionsnedsättning att ställa upp, och partiet har i år grundat en politisk arbetsgrupp med fokus på funktionshinderfrågor.

Samlingspartiet säger att de ser alla män­niskor som individer, och lika värdefulla. Redan nu finns många med funktionsnedsättning med bland partiets kommunalvalskandidater runt om i landet. Kristdemokraterna understryker för sin del att de också värdesätter anhöriga till personer med funktionsnedsättning och anser dem vara viktiga i politiken.

Centern säger sig ha satsat extra mycket på mångfalden i kandidatlistorna. Bland annat har partiet gett lokalavdelningarna tips på föreningar och organisationer man borde kontakta för att hitta kandidater med funktionsnedsättning.

Enligt Fredrik Guseff vid SFP är kontaktnätverken ute i kommunerna avgörande.

– Hur bra vi når ut till personer med funktionsvariation hänger mycket på hur bra kontakter de som sköter kandidatrekryteringen lokalt har. Vi har lyckats relativt väl, men alltid kan man bli bättre. Viljan finns absolut!

Viktiga frågor om tillgänglighet avgörs kommunalt

På frågan om varför personer med funktionsnedsättning skulle vilja påverka via socialdemokraterna svarar Anette Karlsson så här.

– Socialdemokraterna är partiet som vill bygga ett jämlikt och rättvist samhälle, där man ser att alla människor är värdefulla oberoende av bakgrund.

Det är på kommunal nivå som viktiga beslut fattas gällande tillgänglighet, tillgång till tjänster och arbete och möjlighet att delta i samhället, understryker SDP.

Centern framhåller att beslutsfattandet mår bra av personer med olika bakgrund. Hjälp ska erbjudas så att alla kan sköta sina ärenden, och att olika tjänster görs tillgängliga är viktigt både för personer med funktionsnedsättningar och äldre.

Samlingspartiet vill också arbeta för ökad tillgänglighet i samhället, både fysiskt och digitalt. Även De gröna lyfter fram att partiet aktivt arbetat i stadsplaneringen för ökad tillgänglighet i kommunala byggprojekt.

Planläggningsfrågor är något som även Sannfinländarna tar upp. Partiet anser att mera resurser borde riktas till finländarnas grundtrygghet, på bekostnad av klimat- och invandringspolitiken.

Kristdemokraterna vill satsa mera på utbildning och karriär för personer med funktionsnedsättning, och dessutom utöka egenvårdarnas antal samt ge dem mera resurser. Partiet understryker att alla ska ha rätt till hälsa, ett gott liv och att delta i samhället.

Tillgänglighet betyder att bland annat miljöer, produkter, tjänster och informationsförmedling ska fungera för alla, oberoende av personers egenskaper. Samhället ska jobba för att minska hinder genom att ta olika behov i beaktande.

Går det att få partimötet tolkat till teckenspråk?

Enligt Finlands Svenska Socialdemokraters ordförande Anette Karlsson strävar SDP efter att kampanjevenemangen skall vara tillgängliga för alla, och ordnas så att de kan nås av rullstolsburna.

– Det här är något partiet har fokuserat väldigt mycket på under den senaste tiden. Det handlar om konkreta frågor som hurudana trösklar, hissar och toaletter det finns på de ställen där vi ordnar evenemang. Ibland sker det missar, men viljan att hitta tillgängliga utrymmen är stark.

Karlsson säger också att partiet satsar på textning av videor, men när det kommer till teckenspråk skulle det behövas förstärkning.

– Jag hoppas vi kunde få flera partimedlemmar som kan teckenspråk.

De gröna säger sig ha omfattande direktiv för hur tillställningar ska ordnas på ett tillgängligt sätt. Också Centern och Kristdemokraterna uppger att de ordnar tillgängliga evenemang.

MÅNGSIDIGA. Enligt Fredrik Guseff vid SFP är kontaktnätverken ute i kommunerna avgörande när det gäller att hitta mångsidiga kandidater.

Vänsterförbundet och Sannfinländarna påpekar att de ofta arrangerar tillställningar utomhus. Enligt Sannfinländarna är tillgängligheten oftast nuförtiden redan tillgodosedd, och man kan kontakta arrangören på förhand i fall man behöver hjälp.

Fredrik Guseff vid Svenska folkpartiet gläds över att många kommuner numera tar tillgängligheten på allvar.

– Tidigare var det vanligt att kommunala utrymmen inte var anpassade efter rullstolsburna, men här har det skett en stor utveckling under de senaste åren. Vi har försökt se till att det finns låga trösklar eller en ramp så man kan ta sig fram med rullstol. Sedan brukar vi ha valprogram i punktskrift, och för människor med nedsatt hörsel har vi ordnat tolkning.

Kristdemokraterna publicerar sitt valprogram både i punktskrift och på teckenspråk, och också Centern uppger sig ha valmaterial i punktskrift. Både KD och Centern har dessutom valprogrammet på lätt finska.

Många partier poängterar att tillgängligheten i själva verket kan öka under den här kommunalvalskampanjen på grund av coronaviruset, som lett till att många evenemang ordnas digitalt. Det som återstår att se är om det överhuvudtaget blir möjligt att ordna valtillställningar och partimöten på traditionellt sätt, eller om pandemin gör att allting flyttas över till nätet.

Vill du ställa upp i kommunalvalet?

  • I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning understryks rätten att leva självständigt och ingå i samhället, vilket också omfattar deltagande i det politiska och offentliga livet.
  • Den som vill ställa upp i kommunalvalet ska anmäla intresse senast den 9 mars 2021. På många håll kan kandidatlistorna fyllas före det, så det gäller att vara ute i god tid.
  • För att ställa upp ska du ta kontakt med det parti som intresserar dig. Kontaktuppgifter finns på partiernas webbplatser.
  • Kommunalvalet ordnas den 18 april 2021.

Text och illustration: Sebastian Dahlström

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 04/2020.

Back to top of page