fbpx

De säger att de ska jobba för en kommun för alla – vad spelar det för roll?

FDUV:s informatör Matilda Hemnell: Om inte vi lyfter fram funkisfrågorna inför valet, vem ska då göra det? I valkompasserna lyser funktionshinderfrågorna med sin frånvaro.

Vad betyder det att säga att man ska jobba för en kommun för alla? Hur följs det upp att kandidater som förbinder sig att beakta personer med funktionsnedsättning verkligen lever upp till sitt löfte?

Det här är relevanta frågor som hänger ihop med de finlandssvenska funktionshinderorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet. Tillsammans efterlyser vi kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för alla – med fokus på tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd.

Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.

Och det är sant, det är inte helt lätt att följa upp hur de invalda som undertecknat initiativet verkligen lever upp till sitt löfte.

I skrivande stund har över 260 kandidater förbundit sig att jobba för en kommun för alla.

Och det är sant, det är inte helt lätt att följa upp hur de invalda som undertecknat initiativet verkligen lever upp till sitt löfte. Det är kanske inte ens helt entydigt vad det här kan betyda i en specifik fråga – behoven är så mångskiftande.

Vi ska också komma ihåg att det inte bara är de som blir invalda i kommuners och städers fullmäktigeförsamlingar som är med och besluter om våra gemensamma angelägenheter. Även de som inte blir invalda kan få en plats i en nämnd eller till exempel Kårkulla samkommuns förtroendeorgan.

Men om man vill kullkasta hela kampanjen med argumentet att det är svårt att följa upp kan man fråga sig vad alternativet hade varit.

Hade vi inte byggt upp kampanjen så att kandidater kan förbinda sig att jobba för en kommun för alla, skulle vi säkert inte ha nått ut till kandidater så som vi nu har gjort.

Om inte vi funktionshinderorganisationer lyfter fram funkisfrågor inför valet, vem ska göra det?

Och det var hela kampanjens syfte. Att nå ut till kandidater, påvisa att funktionshinderfrågorna är viktiga i kommunen och påvisa deras bredd. Tillgänglighet handlar om mer än att man kan röra sig i kommunens utrymmen med rullstol. Det är en viktig aspekt, men inte tillräckligt.

Om inte vi funktionshinderorganisationer lyfter fram funkisfrågor inför valet, vem ska göra det? I valkompasserna lyser funktionshinderfrågorna med sin frånvaro, i de flesta valdebatter likaså.

Men ja, att säga att man förbinder sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem som har en funktionsnedsättning, är bara ett första steg.

Vi ser det som en viktig gest och tänker oss att dessa kandidater åtminstone blivit varse om att det här också är frågor för kommunen att aktivt jobba för, att det krävs medvetenhet och aktiva insatser.

Samtidigt ser vi det som en viktig gest och tänker oss att dessa kandidater åtminstone blivit varse om att det här också är frågor för kommunen att aktivt jobba för, att det krävs medvetenhet och aktiva insatser. Och att det finns organisationer, personer med funktionsnedsättning själva och anhöriga som man kan rådfråga – ingen politiker kan vara insatt i alla frågor, och då är det viktigt att fråga och ta reda på.

Vår avsikt är att följa upp vilka av de kandidater som undertecknat initiativet får en förtroendepost och kanske får de också tillsänt sig FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Men framför allt räcker vi ut en hand. Vi finlandssvenska funktionshinderorganisationer finns här och svarar på frågor och sprider information om våra målgrupper behov. Ta gärna kontakt med oss, så bygger vi framtidens kommun tillsammans – en kommun för alla!

Matilda Hemnell, informatör, FDUV

Texten har publicerats på FDUV:s webbplats 01.06.2021.

Läs mer om kampanjen och se vilka kandidater som skrivit under här.

Läs FDUV:s valteser för en kommun för alla här.

Läs inlägget på FDUV:s webbplats här.

Back to top of page