fbpx

Hur skapas en kommun för alla?

| Uppdaterad
Illustrationsbild på människor som röstar i ett val.

Kommuninvånarna må ha varit redo att bege sig ut i slasket och rusket iförda i sina munskydd, men coronaviruset ställde till det och vi fick ett sommarval i stället. Inför valet har funktionshinderförbunden formulerat teser för hur en tillgänglig kommun ska se ut, och de kan hjälpa den enskilda väljaren att navigera bland alla vallöften.

Den 13 juni är det äntligen dags att välja vem som fattar besluten kring kommunens pengaanvändning och prioriteringar i fyra år framåt. Den här gången blir det färre valtält och kaffeservering på torg, och mer kampanj på sociala medier.

De som väljs in i kommunfullmäktige har en exceptionell tid framför sig, då vårdreformen innebär att ansvaret för social- och hälsovården om två år sannolikt flyttar från kommunerna till välfärdsområden. Det blir de nya ledamöterna som får ta hand om övergången.

I samband med reformen fäster funktionshinderförbunden särskild uppmärksamhet vid tryggandet av svenskspråkig service, framtiden för de tjänster som nu i stor utsträckning sköts av Kårkulla samkommun och följderna av coronakrisen.

Förbundens valteser bjuder på inspiration för vad vi som väljare kan hålla utkik på när vi avgör vilken kandidat som har äran att få vår röst.

FDUV

 • En kommun anpassad för alla. Personer med funktionsnedsättning ska höras när kommunen utvecklar och planerar service. Det ska vara möjligt att röra sig i offentliga miljöer och i kollektivtrafiken.
 • En skola för alla. Barn med särskilda behov ska ha rätt till småbarnspedagogik och undervisning i sin närmiljö. Närskolan ska vara inkluderande genom anpassad undervisning och individuellt stöd.
 • Fritidsverksamhet för alla. Fritidsverksamheten i kommunerna ska beakta olika behov. Det ska finnas verksamhet anpassad för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska arbeta med tredje sektorn.
 • Arbete för alla. Kommunen ska satsa på att anställa personer med funktionsnedsättning. Det behövs arbetslivstränare i alla kommuner.
Här kan du läsa mer om FDUV:s valteser.

 

FMA – Funktionsrätt med ansvar

 • Kommunen ska vara tillgänglig för alla
 • Tillräckligt med stöd i skolan för dem som behöver det
 • Kommuner: Våga anställa personer med funktionsvariation

 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

  • Delaktighet och tillgänglighet. Alla ska kunna delta på lika villkor, också lokalt, som till exempel i skolan och på kulturevenemang.
  • Flexibla färdtjänster. Tjänsten ska vara en flexibel samhällsservice så att personer med synnedsättning kan arbeta, vara föräldrar och ha en givande fritid på sina egna villkor. Det ska finnas en möjlighet till kortare stopp under en resa.
  • Offentliga rum ska vara lättillgängliga. Onödiga trösklar ska undvikas och belysningen bör vara anpassad för personer med en synnedsättning.
Här kan du läsa mer om FSS:s valteser.

 

Svenska hörselförbundet

  • Alla måste få höra det som sägs. Information som enbart kommuniceras muntligt utesluter personer med hörselnedsättning. Genom att installera och använda teleslingor på platser där det erbjuds information till allmänheten får fler höra vad som sägs.
  • Brådskande information ska vara tillgänglig. När direktsända presskonferenser med krisinformation sänds ska informationen nå även personer med hörselskada, till exempel genom direkttextning.
  • Skrivtolkning på möten är ett bra hjälpmedel. Exempelvis i samband med möten och evenemang kan tal tolkas till skrivet språk.
  • Hörselvård på svenska. Med hörselvård på svenska garanteras svenskspråkiga vårdtagares möjlighet att uttrycka sina behov och undvika kommunikationsproblem. Den svenskspråkiga vården bör tryggas i praktiken.
Här kan du läsa mer om Svenska hörselförbundets valteser.

 

Psykosociala förbundet

  • Den psykiska hälsan ska stärkas inom alla sektorer. Det här måste skrivas in i kommunstrategin och det krävs samarbete över kommunsektorerna.
  • Tillgången och kvaliteten på mentalhälsotjänster ska tryggas även på svenska. När kommunen köper tjänster ska utgångspunkten vara tjänsternas kvalitet, vid sidan av priset.
   Tillgången till såväl stöd som information på svenska behöver tryggas.
  • Tjänster med låg tröskel. Snabb tillgång till stöd med låg tröskel i ett tidigt skede kan förhindra att problem förvärras. Läkemedelsbehandling ska inte vara den första eller enda tillgängliga vården av psykiska problem. Genom att införa Terapigaranti i varje kommun kan man göra hjälpen snabbare och lättare att nå.
  • Psykiskt välbefinnande genom hela livet. Olika livssituationer och människogrupper ska beaktas i tjänsterna. Äldre ska stödjas genom uppmuntran till gemenskap och ökad tillgänglighet. Barn och unga ska få hjälp i rätt tid och mentalhälsokompetens ska göras till en del av undervisning och fostran.
Här kan du läsa mer om Psykosociala förbundets valteser.


Redan över 200 kandidater ska jobba för #EnKommunFörAlla

 • Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför vårens kommunalval. Bakom kampanjen står SAMS och dess medlemsförbund – FDUV, FMA, FSS, Svenska Hörselförbundet och Psykosociala förbundet.
 • Kampanjen efterlyser att kommunala beslutsfattare arbetar för en kommun där tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd tas i beaktande.
 • Röstberättigade uppmanas att rösta på kandidater som uppmärksammar de här frågorna.
 • Läs mer på kampanjsidan samsnet.fi/kommunalvalet och se vilka kandidater i din kommun som förbundit sig till att jobba för kommuninvånare med funktionsnedsättning.

Text: Mikaela Remes Bild: Shutterstock / jenny on the moon

Back to top of page