fbpx

Utlåtande om lagförslag som preciserar hur den nya funktionshinderservicelagen ska tillämpas

Utlåtande om lagförslag som preciserar hur den nya funktionshinderservicelagen ska tillämpas featured image

I april presenterades ett lagförslag som preciserar hur den nya funktionshinderservicelagen ska tillämpas. Syftet med preciseringen sades vara att rättigheterna och tillgången till tjänster för personer med funktionsnedsättning ska garanteras och lagen behållas som en speciallag.  

Funktionshinderorganisationerna är överens om att det nya förslaget innebär flera försämringar. Paragrafen om lagens tillämpningsområde har skrivits om. Den version av lagen som tidigare godkänts betonade självbestämmanderätt, delaktighet och jämlikhet, och riktade sig till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Den var i linje med Funktionshinderkonventionen, som kräver att individens behov beaktas.  Den nya versionen betonar funktionshinderservicelagens karaktär av speciallag och understryker att man alltid ska få service enligt annan lagstiftning, så som socialvårdslagen eller äldrevårdslagen, i första hand. Det här är en oroväckande utveckling.

SAMS skrev ett utlåtande om preciseringen av funktionhinderservicelagens tillämpningsområde. Sammanfattningsvis tyckte vi så här:

Vi anser att förändringarna i det nya lagförslaget inte kommer att trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning på ett tillräckligt sätt. Den ursprungliga tanken med att uppdatera funktionshinderlagstiftningen var att ge personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att leva ett delaktigt, självständigt och jämlikt liv. När vi granskar förslaget ser vi att det snarare fokuserar på att spara pengar än att säkra rättigheterna för målgruppen. Den starka betoningen på primärlagar, som till exempel socialvårdslagen är bekymmersam. De vaga formuleringarna i lagförslaget lämnar för mycket utrymme för tolkning, vilket kan leda till ojämn tillämpning och regionala skillnader.

Förslaget lägger oproportionerligt stor vikt vid ekonomiska konsekvenser. Hur bestämmelserna påverkar de grundläggande mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har inte utretts tillräckligt. Det nämns att en liten del av dem som nu omfattas av funktionshinderservicelagen kan behöva vända sig till primär lagstiftning för service, men konsekvenserna av detta diskuteras inte. Det är oklart hur många och vilka personer som skulle påverkas.

SAMS anser att förslaget innebär en betydande försämring jämfört med den lag som godkändes under Marins regering våren 2023. Att tjänsternas faktiska tillgänglighet eller kostnader inte tas med i bedömningen vid beviljandet av service strider mot grundlagen och flera etablerade juridiska principer. Förslaget bör därför inte lämnas till riksdagen i dess nuvarande form. Om det ändå skickas till riksdagen bör grundlagsutskottet granska det.

Utlåtandet finns att läsas i sin helhet på SAMS webbplats under utlåtanden:
Utlåtande om preciseringen av tillämpningsområdet för den nya lagen om funktionshinderservice 30.5.2024

Back to top of page