fbpx

Social- och hälsovårdsutskottet publicerade utkast till betänkande om ny funktionshindersservicelag

| Uppdaterad
Illustrationsbild på en ordförandeklubba och ett underlag med en rullstolsikon på.

Social- och hälsovårdsutskottet har offentliggjort sitt utkast till betänkande om ny funktionshindersservicelag. I utkastet som nu publicerats har flera sådana problem som SAMS och andra lyft upp åtgärdats. SAMS tackar utskottet för den öppna beredningen. Här nedan är våra preliminära synpunkter på utkastet.

Betänkandet förstärker lagförslaget på många vis

I det nya utkastet är förslaget att:

 • Ålderbegränsningen slopas.
 • Den lindrigare resursbegränsningen försvinner inte, men rätt till särskilt stöd skulle senare motsvara samma mängd som personlig assistans för fritid (30 timmar). Miniminivån är 10 timmar i början, 20 timmar år 2025 och 30 timmar år 2026.
 • Att klienten ska själv kunna välja sitt boende i enlighet med utskottets linjedragning.
 • Maximiavgiften/månad för barn placerade utanför hemmet, sänks från dryga 1800 euro till 500 euro.
 • Dagverksamhet ska kunna kombineras med arbetsrehabilitering och deltagande i arbetslivet.
 • Arbetsresor till dagverksamheten skulle bli avgiftsfria, eftersom de ändå skulle behöva sänkas i varje fall.
 • Morgon- och eftermiddagsvård kan ordnas som en del av kortvarig omsorg, om det inte ordnas på annat vis. Om det ordnas som en del av funktionshindersservicen uppbärs inga avgifter.
 • Barnens rätt att bli hörda förstärks.
 • Klientavgiftalagens paragraf 11 om sänkande av avgifter ska beaktas bland annat vid beslut om stöd för rörlighet.

SAMS uttrycker ändå stark oro över vissa brister i lagen. För det första är omformuleringarna i paragraf 7 om träning skrivna på ett sätt som kan äventyra tillgången till träning för mobilitet och punkskrift för personer med till exempel nedsatt syn eller både nedsatt syn och hörsel. Problemet att hänvisningen till kommunikationsform som ersätter eller kompletterar tal inte omfattar punktskrift. I enlighet med artikel 4.3 i funktionshinderkonventionen om delaktighet i beslutsfattande, bör synpunkter från organisationer som representerar synskadade beaktas i fråga om träning som är särskilt väsentligt för personer med synnedsättning eller både nedsatt syn och hörsel.

SAMS är fortfarande oroad över att resursbegränsningen för personlig assistans kvarstår samtidigt som särskilt stöd inte utvecklats så att det kan användas som stöd för boende. Till exempel en person som inte kan uttrycka sin vilja till personer som den inte känner väl, kan även i fortsättningen bli utan lämpliga boendealternativ, då denne inte uppfyller resurskravet (jämför CRPD-kommitténs beslut i våras samt Pauli Rautiainens utlåtande till grundlagsutskottet).

Utöver dessa förbättringar vill SAMS att:

 • Även arbetsverksamhet skulle omfatta avgiftsfria resor i likhet med resorna till dagverksamheten.
 • Välfärdsområdena får tillräckliga ekonomiska resurser för att förverkliga lagstiftningen.
 • Tillräcklig tid reserveras för att möjliggöra utvecklingen av god praxis och tillämpningen av lagen.
 • Lagens implementering följs upp med en systematisk konsekvensanalys. Särskilt frågan om tillgång till boendemöjligheter och fritidsassistans borde utvärderas med tanke på resurskravet för personlig assistans och CRPD-kommitténs beslut gällande Finland.
 • Följande regering utvärderar hur rättssäkerheten kan förstärkas även efter besluten. SAMS föreslår att möjligheten att koncentrera behandlingen av besvär gällande funktionshinderservice till 1 – 3 mera specialiserade förvaltningsdomstolar utreds.

SAMS önskar att det förstärkta förslaget godkänns – efter preciseringar

SAMS har tidigare varit av den åsikten att regeringspropositionen har många bra element, men att den även innehåller allvarliga problem som behöver åtgärdas. Nu i och med dessa förbättringsförslag är SAMS bedömning att lagen är tillräckligt bra för att kunna godkännas, så länge som frågan om tillgång till lämplig träning och boendealternativ uppmärksammas på ett adekvat sätt. SAMS uppskattar stort att social- och hälsovårdsutskottet offentliggjorde utkastet till sitt betänkande redan nu.


Texten kompletterad 27.1.2023 16:23 med stycke om punktskrift (fi. pistekirjoitus), mobiltetsträning (fi. liikkumisentaidon ohjaus) och boendealternativ.

Back to top of page