fbpx

Klientavgiftslagen för hälsovårdstjänster träder ikraft idag 1.7.2021

| Uppdaterad
Klientavgiftslagen för hälsovårdstjänster träder ikraft idag 1.7.2021 featured image

Klientavgiftslagens ändringar träder i kraft idag 1.7.2021. SAMS har arbetat aktivt med andra aktörer på funktionshindersfältet för att uppmärksamma utvecklingsbehov i nuvarande lagstiftningen. Lagförändringen medför bland annat förbättrad rättssäkerhet. I samband med ändringen av klientavgiftslagen ändrades också lagen om domstolsavgifter så att rättegångsavgift inte i fortsättningen får tas ut i besvärsärenden som enskilda personer inlett och som gäller klientavgifter som fastställts enligt klientavgiftslagen.

Andra positiva förändringar är att bestämmelserna om avgifterna för långvarigt boende finns i fortsättningen i lagen och att en större del av tjänsterna blir avgiftsfria eller räknas med in i avgiftstaket.

De tjänster som blir avgiftsfria är till exempel sjukskötarmottagningarna inom primärvården, poliklinikbesöken för personer under 18 år, vissa ärenden gällande behandling av smittsamma sjukdomar så som till exempel den preventiva medicineringen mot HIV samt den vård vid mödravårdspolikliniker som är avsedd för gravida kvinnor med missbruksproblem.

Avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig sjukvård och sjukhusvård i hemmet samt vissa distanstjänster. I fortsättningen ska också klientavgifter för vilka utkomststöd har beviljats bidra till avgiftstaket.

Avgiftstaket är fortsättningsvis 683 euro. Klienten ska som förut själv kontrollera när avgiftstaket har nåtts. Frågan om huruvida det är möjligt att ta över klientens ansvar för uppföljningen av avgiftstaket ska utredas under den följande fasen av reformen av klientavgiftslagen. Nytt i lagen är bland annat kravet på att man i fakturan för klientavgiften bör informera om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte.

Läs mera på social- och hälsovårdsministeriets sidor.

Back to top of page