SAMS’ temadag om funktionshinder den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Helsingfors

SAMS’ årliga temadag om funktionshinder hålls den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors. Programmet finns nedan. Anmälan görs i ett formulär som man får tillgång till via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d2a887b4-c426-43bf-ab06-99fb616d7d28?displayId=Fin1353663

Välkommen!

Temadag kring funktionshinder 8.11.2017 kl. 9.00-16.30 i Kommunernas hus i Helsingfors

”Funktionshinderkonventionen, rättskyddet och individen”

Välkommen på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f:s årligen återkommande temadag om funktionshinder! Under dagen kommer vi att ur olika perspektiv bekanta oss med ämnen som anknyter till FN:s funktionshinderkonvention. Målet är att vi under dagen ska få nya tankar om den verklighet som vi existerar i, men också om den juridiska verklighet som ska ge oss alla förutsättningar att leva ett gott liv. Juridiken och verkligheten lever sina egna liv och denna temadag ger dig chansen att få korn på när dessa möts.

Målgrupp: Personer med funktionsvariationer, deras anhöriga och personer som arbetar med eller är engagerade i funktionshinderfrågor. Pris: 30 euro (kaffe och lunch samt deltagande för ev. personlig assistent ingår i priset), studerande halva priset
Preliminärt program

09.00                  Anmälan och välkomstkaffe

09.30                  Välkomsthälsning                             

Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

09.35                  Funktionshinder i vår tid

Ulf Gustafsson, verksamhetsledare, Finlands Svenska Handikappförbund)
10.35                  Paus, möjlighet att bekanta sig med SAMS’ verksamheter samt att nätverka

10.50                  Personer med funktionsvariationer, funktionshinderkonventionen och rättsskyddet?

Outi Suviranta, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

11.50                  Lunch

13.00                  FN:s funktionshinderkonvention i en europeisk kontext Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare, Handikappforum r.f.

14.00                  Kaffe

14.45                  Har orden betydelse och varför? Historien bakom de olika begreppen inom funktionshindersektorn och vad de innebär

samt en kort presentation av THL:s Handbok för handikappservice

Rut Nordlund-Spiby, expert, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 

15.45                  Workshop Vi diskuterar begrepp som funktionsnedsättning, funktionsvariation, funktionshinder

Rut Nordlund-Spiby, expert, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

16.30                  Seminariet avslutas

 

Möteslokalen är tillgänglig och utrustad med hörselslinga. Allmän assistent är tillgänglig under dagen.

 

Elektronisk anmälan senast den 30.10.2017.

Anmälningarna är bindande. Vid annullering efter 30.10 debiteras 50 procent av deltagaravgiften.

 

Mera information om temadagen:

Mikael Bomström, mikael.bomstrom@samsnet.fi, +358 40 519 6598

Kvällsträff med temat unga, arbetsliv och funktionsnedsättning

Kvällsträffarna med tema unga, arbetsliv och olika former av funktionsnedsättning  äger rum i Ekenäs den 16 november kl.17-20 vid yrkeshögskolan  Novia(Raseborgsvägen 8) och i Åbo den 23 novemeber kl. 17-20 vid Åbo Akademi(Fabriksgatan 2).

I programmet ingår bla. föreläsning med Celinda Byskata och föreningen Acceptans leder en workshop. Mera information om respektive programdel kommer inom kort.

Vänligen uppge eventuell specialbehov och dieter redan vid anmälan.

 

En ny lag om klienters självbestämmanderätt inom socialvården

Enligt Finlands grundlag är självbestämmanderätt en grundrättighet som ska garanteras för alla personer i Finland. Begreppet betyder bland annat att personer har rätt att själv bestämma över sina egna ärenden och göra egna val. Den så kallade självbestämmandelagen har planerats länge, men bestämmelserna om självbestämmanderätten trädde förra året i kraft endast i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. En heltäckande lag om självbestämmanderätten inom socialvården saknas fortfarande.
Ministeriets arbetsgrupp
Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta vidare med lagen. Denna arbetsgrupp avgör stora frågor kring tematiken och utreder möjligheter för lagens innehåll. Den började sitt arbete i maj 2017 och arbetet fortsätter eventuellt ända tills februari 2018. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder fick efter ett stort påverkansarbete en plats i arbetsgruppen och jag har representerat SAMS där. Jag har som ett av SAMS juridiska ombud gjort mitt bästa för att få de svenskspråkiga personernas röst hörd.
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
SAMS är en intresseorganisation för alla svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Vi representerar alla svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning oberoende av diagnos eller andra kategoriserande faktorer, och vi har fem medlemsförbund vilka har sina egna medlemsföreningar. Det är mera eller mindre 45 000 personer i Finland som vi omfattar. SAMS har aktivt följt diskussion kring självbestämmanderätten och önskar att lagberedningen denna gång går vidare och att lagen äntligen stiftas. Vi har tidigare lyft upp vissa viktiga synpunkter och SAMS är fortfarande i samma linje.
SAMS synpunkter
Service och skötande av ärenden på sitt eget språk bör tryggas för alla. Klienters rätt att påverka planering, förverkligande och övervakande av sina tjänster måste förstärkas och garanteras i praktiken. Kommunikation är en av de viktigaste sakerna för att trygga självständighet och delaktighet, och språket är en grundläggande förutsättning för kommunikationen. Dessutom påpekar SAMS att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte bör utestängas från lagens tillämpningsområde, utan den kommande lagen bör tillämpas på alla personer med funktionsnedsättning oberoende av diagnos. Alla personer ska behandlas lika och detta måste också preciseras på lagens nivå.
SAMS har via flera utlåtanden konstaterat att Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN-konventionen, utgår ifrån att alla behandlas lika, oberoende av diagnos. Det är inte väsentligt att kategorisera olika slags diagnoser och få tjänster med stöd av dem, utan det viktigaste är att få tjänster som svarar mot individens behov. Lagstiftningen ska vara i enlighet med FN-konventionen och utgångspunkten för all verksamhet bör vara personers individuella behov i stället för en viss diagnos.
En del av reformen inom funktionshindersektorn
Lagen om klientens självbestämmanderätt inom socialvården är en del av den stora reformen inom funktionshindersektorn. Reformen har sina grunder i bland annat FN-konventionen som trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016. FN-konventionen sätter vissa krav på den nationella lagstiftningen, och nu har vi äntligen tagit ett steg framåt. FN-konventionen är också annars IN just nu eftersom det nästa år är dags för Finland att lämna in till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning en rapport om förverkligandet av rättigheterna av personer med funktionsnedsättning.
Denna text är samtidigt en av de sista texter som publiceras av mig som SAMS juridiskt ombud. Jag slutar på SAMS i mitten av oktober och börjar efter det som jurist vid social- och hälsovårdsministeriet. Där ska jag arbeta vid lagberedningen med funktionshinderfrågor men naturligtvis av en annan synvinkel och position.
Kirsi-Maria Malmlund
Juridiskt ombud på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Handbok för handikappservice skall uppdateras

Känner du till Handbok för handikappservice ? Använder du den i ditt arbete som socialarbetare eller socialhandledare, i så fall skall du läsa följande text, för handboken skall förnyas och uppdateras. För att slutresultatet bli bra, så behövs din hjälp. Handboken är ett praktiskt redskap för beslutsfattare och andställda inom funktionshinderservicen.
Delta gärna genom att besvara enkäten med användarförfrågan som är öppen till 10.11.2017.
Länk till användarförfrågan: https://www.webropolsurveys.com/S/87188FCEA524E1CE.par
Länken med Webropol enkäten med kundförfrågan om ”Handbok för handikappservice” är publicerad på Handbokens första sida i den översta Aktuellt- rutan uppe till höger. www.handbokforhandikappservice.fi

Det finns också en länk på facebook: Vammaispalvelujen käsikirja / Handbok för handikappservice som ni är välkomna att dela vidare.
För mera information, kontakta gärna:
Rut Nordlund-Spiby
Expert, PM
Institutet för hälsa och välfärd THL
Enheten för äldre, funktionshinder och funktionsförmåga
Mannerheimvägen 166, I-flygeln, 2 vån.
PB 30, FI-00271 Helsingfors, Finland
Tel. +358 (0)29 524 7082
https://www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice/

Skriv under medborgarinitiativet Ingen marknadsvara

Skriv under medborgarinitiativet ”Ingen marknadsvara!” för tryggande av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Ingen marknadsvara! Kampanjperioden sker under 12.6.-12.12.2017.

50 000 underskrifter behövs!

Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning har den 12 juni 2017 lagt fram ett medborgarinitiativ innefattande ett förslag på att upphandlingar som omfattar nödvändig hjälp och  nödvändigt stöd för personer med funktionsnedsättning ska undantas från upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Funktionshinderorganisationerna har ansett att upphandlingar avseende funktionsnedsatta personers nödvändiga tjänster strider mot FN:s funktionshinderkonvention.

De personer som berörs av upphandlingarna är inte parter och saknar möjligheter att ta tillvara sina rättigheter. Priset är ofta det avgörande kriteriet, vilket har lett till att kvaliteten har fått stryka på foten. Upprepade upphandlingar skapar en osäkerhet och påverkar de berörda personernas vardag väldigt mycket.

Medborgarinitiativet går vidare för behandling i riksdagen om det uppnår 50 000 underskrifter under sex månader. För att detta ska kunna uppnås behöver kampanjen synlighet.

SAMS föreläsningskvällar i Jakobstad och Kristinestad

Föreläsningskvällar i jeppis ock kristinestad
Kom och lyssna på en intressant föreläsning av Celinda Byskata kring psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och SAMS juridiska ombud reder ut kring den nya handikappservicelagen. Möjlighet till diskussioner och frågor kring ämnena!

Läs programmet för Jakobstad här: Föreläsningskvällar-jeppis

3.10, Jakobstad, Matsalen på Hötorgscentret, Rådhusgatan 12.

kl. 17:30 – 19:00 Celinda Byskata och Kaffepause med sött&salt

19:00 – 20:30 (inkl. pause) SAMS juridiska ombud föreläser om den kommande funktionshinderlagen samt om social- och hälsovårdsreformen.

4.10 Kristinestad (observera annan start-tid i Kristinestad)

kl. 18:00 – 19:00 Celinda Byskata och Kaffepause med sött&salt

kl. 19:00 – 21:o0 (inkl. pause) SAMS juridiska ombud föreläser om den kommande funktionshinderlagen samt om social- och hälsovårdsreformen.

Ingen kostnad och kaffe med sött och salt tilltugg ingår.

(skriv i god tid också ev. special diet och specialbehov, så försöker vi tillgodose dem)

Anmäl dig, genom att sända ett mail med ditt namn och vilken av träffarna du deltar vid, gärna senast den 29 september klockan 14.00.

(skriv i god tid också ev. special diet och specialbehov, så försöker vi tillgodose dem)

info@samsnet.fi
eller ring eller skicka textmeddelande till
040 519 6598