fbpx

Ledaren – FUNK. 02/2021: Insatser för psykisk hälsa behövs också i framtiden

| Uppdaterad
Bodil Viitanen, verksamhetsledare på Psykosociala förbundet rf.

Strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till 2030. Strategin har ett starkare fokus på psykisk hälsa som en kraftgivande resurs, och nya verksamhetsformer som den möjliggör och lyfter fram är bland annat betydelsen av gemenskap i vardagsmiljön och att sänka tröskeln för att söka hjälp då det behövs.

Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet, och individuella behov i olika livsskeden borde kunna tryggas i vårt samhälle om strategins målsättningar ska förverkligas. Vi som jobbar inom tredje sektorn och multi­professionella och gränsöverskridande samarbetsnätverk har en viktig roll här. Samarbete och god kommunikation krävs för att trygga den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa, som riskerar en förkortad livslängd på grund av ojämlik tillgång till livsviktiga medicinska ingrepp och behandlingar.

Kommer vi att uppnå målet att minska stigma kring psykisk ohälsa och livshotande ojämlikhet? På Psykosociala förbundet har vi stora förhoppningar på att strategin ska vara till stöd för såväl beslutsfattare som organisationer i det arbete som görs och de viktiga beslut som måste tas.

Personer med psykisk ohälsa gör sällan själva stort väsen av sina problem. En allmän uppfattning är att unga har lättare att ta till tals psykiska problem i dag än för 20 år sedan. Det är mycket tack vare att mentalhälsoorganisationerna i Finland aktivt lyft fram frågor om psykisk hälsa i samhällsdebatten och informationskampanjer som riktat sig till olika målgrupper. Men tyvärr finns det ännu många vuxna och äldre som bär på skam för att det finns psykisk ohälsa hos en själv, i ens familj eller i ens närhet.

Att våga eller själv kunna kräva service eller stöd som man är berättigad till och behöver är ingen självklarhet.

Rädslor, olika svårigheter att klara av vardagen och beroendeförhållanden till anhöriga och närstående kan för många ännu idag vara ett hinder för att ta makten över sitt eget liv. Den som upplever psykisk ohälsa behöver få leva ett så självständigt liv som möjligt och inte vara beroende av andra. Samtidigt måste man få hjälp, stöd och service då man är som mest sårbar och utsatt på grund av sin psykiska ohälsa.

Det är viktigt för oss alla att känna att vi behövs, att få vara delaktiga. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst under livets gång.

Psykosociala förbundet betonar att arbetet för den psykiska hälsan fortsättningsvis måste prioriteras aktivt inom framtida välfärdsområden och inom kommunalt beslutsfattande. Vi vill att vardagsmiljöerna ska stöda människors psykiska hälsa och hjälpa dem som behöver att få det stöd och den service man behöver under olika livsskeden – oberoende av diagnos.

Med önskan om en fin sommar!

Bodil Viitanen

Skribenten är verksamhetsledare på Psykosociala förbundet rf.

Bild av Sofia Jernström

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 02/2021.

Back to top of page